Navigácia

Obsah

Ako stavať

Stavebné veci vybavíte na spoločnom stavebnom úrade :

Stavebný úrad
Spoločný obecný úrad Strečno
Stavebný úrad pre obce: Bitarová, Brezany, Divina, Divinka,
Dlhé Pole, Horný Hričov, Hôrky, Ovčiarsko, Stráňavy, Strečno, Svederník

Pracovisko:
Administratívna budova Lesov SR š.p.
Nám. Gen. M.R.Štefánika 1
010 01 Žilina
2.posch č.dv. 203, 203A

KONTAKTY
Tel.: 041/599 33 35
Mail podateľňa: stavebny.urad@strecno.sk
Mail: referent: daniela.postekova@strecno.sk (Divina, Divinka, Stráňavy, Strečno)
Mail: lenka.hudekova@strecno.sk (Bitarová, Brezany, Dlhé Pole, Hôrky, Horný Hričov, Ovčiarsko, Svederník)
Stránkove hodiny:
Pondelok: 7:30 – 12:00 13:00 – 16:00
Streda: 7:30 – 12:00 13:00 -17:00

Drobné stavby

Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to:

 • prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení,

 • podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy,

 • oplotenie,

 • prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby.

(Zdroj: portal.gov.sk)

Ohlásenie drobnej stavby sa podáva na príslušnom stavebnom úrade.

Prílohy k ohláseniu:

 1. list vlastníctva

 2. písomné splnomocnenie v prípade, že stavebník poverí na vybavenie žiadosti inú fyzickú alebo právnickú osobu

 3. jednoduchý technický opis

 4. jednoduchý situačný výkres

 5. súhlas všetkých ostatných spoluvlastníkov nehnuteľnosti k uskutočneniu drobnej stavby

 6. písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak drobnú stavbu bude uskutočňovať nájomca

 7. rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia dotknutých orgánov, vyžadované podľa osobitných predpisov

 8. vyjadrenie – súhlas vlastníkov susedných nehnuteľnosti , v prípade že tieto budú výstavbou dotknuté

 9. vyhlásenie kvalifikovanej osoby (stavebný dozor), že bude zabezpečovať odborné vedenie stavby, uskutočňovanej svojpomocou