Navigácia

Obsah

Ako stavať

Stavebné veci vybavíte na spoločnom stavebnom úrade :

Stavebný úrad
Spoločný obecný úrad Strečno
Stavebný úrad pre obce: Bitarová, Brezany, Divina, Divinka,
Dlhé Pole, Horný Hričov, Hôrky, Ovčiarsko, Stráňavy, Strečno, Svederník

Pracovisko:
Administratívna budova Lesov SR š.p.
Nám. Gen. M.R.Štefánika 1
010 01 Žilina
2.posch č.dv. 203, 203A

KONTAKTY
Tel.: 041/599 33 35
Mail podateľňa: stavebny.urad@strecno.sk
Mail: referent: daniela.postekova@strecno.sk (Divina, Divinka, Stráňavy, Strečno)
Mail: lenka.hudekova@strecno.sk (Bitarová, Brezany, Dlhé Pole, Hôrky, Horný Hričov, Ovčiarsko, Svederník)
Stránkove hodiny:
Pondelok: 7:30 – 12:00 13:00 – 16:00
Streda: 7:30 – 12:00 13:00 -17:00

Stavby so stavebným povolením

Môžeme si ho vybaviť vo vlastnej réžii. Treba však vedieť, ako ho správne vyplniť, aby sme zbytočne nepredlžovali stavebné konanie.

Kde sa vybavuje

Vybavenie stavebného povolenia je súčasťou prípravy stavby rodinného domu spolu s vypracovaním projektovej dokumentácie. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia podávame na príslušnom stavebnom úrade (je súčasťou miestneho úradu), a to vo forme vyplnenej žiadosti spolu s ďalšími prikladanými dokumentmi.
Stavebník môže vybavením stavebného povolenia poveriť aj „kontraktora“ (oprávnenú osobu), ktorá za neho vybaví všetky náležitosti súvisiace s prípravou, vyprojektovaním aj realizáciou stavby. 

Čo, ako, kedy

Na každom stavebnom úrade nám poskytnú podrobné informácie o tom, čo od nás budú požadovať.

Obsah žiadosti

 • Meno, priezvisko a adresa stavebníka .V prípade manželov treba napísať mená oboch, keďže ich majetok je v bezpodielovom spoluvlastníctve.
 • Druh, účel a miesto stavbyNovostavba, rodinný dom, počet nadzemných podlaží, v ktorom katastrálnom území sa stavba realizuje.
 • Predpokladaný termín začatia a dokončenia stavby
 • Parcelné čísla a spôsob doterajšieho využitia pozemku určeného na stavbu. Uvedieme vlastnícke alebo iné práva podľa katastra nehnuteľností, parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo ostatných pozemkov, ktoré sa majú použiť ako stavenisko, ak je to nevyhnutné.
 • Meno, priezvisko (názov) a adresa (sídlo) projektanta
 • Spôsob uskutočňovania stavbyUvedieme, či stavbu budeme realizovať svojpomocne, za pomoci stavebnej firmy, zhotovovateľa.
 • Základné údaje o stavbe, jej členení, technickom zariadení. Novostavba rodinného domu, počet podlaží (aj obytné podkrovie), aké je situovanie okien z obytných miestností vzhľadom na vedľajšie pozemky (vzhľadom na stenu susedného domu, v ktorej sú, resp. nie sú okná, do susedného dvora, na komunikáciu a pod.), počet obytných miestností, napojenie na inžinierske siete.
 • Zoznam účastníkov stavebného konania, ktorí sú stavebníkovi známi. Mená susedov sa dajú zistiť aj na webovej stránke katastra Slovenskej republiky podľa čísla parciel.
 • Prílohy podľa vyžiadania stavebného úradu.

Prílohy k žiadosti

Vlastnícke práva

Treba predložiť doklady, ktorými sa preukazujú vlastnícke práva k pozemkom: list vlastníctva (platí tri mesiace) a kópiu z katastrálnej mapy s kolkami v hodnote 8 €. Výpis z listu vlastníctva z internetu má len informatívny charakter, nie je použiteľný na právne úkony.

V prípade, že stavebný úrad zistí nevyrovnané majetkové pomery (napríklad v dedičskom alebo rozvodovom konaní), zastaví stavebné konanie a vznikajú prieťahy.

Projektová dokumentácia

Projektová dokumentácia stavby musí byť vypracovaná oprávnenou osobou; v prípadoch, keď to povoľuje stavebný zákon, postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním. Projekt musí obsahom a úrovňou zodpovedať požiadavkám stavebného úradu.
Projektovú dokumentáciu prikladáme k žiadosti v troch vyhotoveniach. Po vydaní stavebného povolenia jedno vyhotovenie ostáva na stavebnom úrade.

Nad rámec zákona

Niekedy vzniká problém, keď sa projektant snaží splniť všetky požiadavky stavebníka bez ohľadu na požiadavky zákona, jestvujúce stavby v danej lokalite, umiestnenie v ochrannom pásme a pod.

Situovanie stavby

Koordinačná situácia osadenia stavby, uličné pohľady, pohľad na dom a susedné stavby nemusí byť súčasťou projektu (napríklad typového). Vypracuje ju projektant, potrebuje vedieť, kde na pozemku sú umiestnené inžinierske siete. Musíme ju zaplatiť zvlášť. 

Spôsobilosť projektanta

Je potrebné priložiť certifikát o spôsobilosti projektanta – väčšinou stačí kópia a originál na nahliadnutie.

Územné rozhodnutie

Potvrdenie, že v danej lokalite je povolené stavať rodinný dom, poskytne obec.

Stavebný dozor

Treba uviesť meno a vyhlásenie stavebného dozoru o odbornom vedení stavby – pri svojpomocnom uskutočňovaní stavby ihneď. Ak bude stavať zhotovovateľ alebo stavebná firma, môže sa meno doplniť až po vybratí stavebnej firmy.

Vyjadrenia inštitúcií

Menia sa podľa konkrétneho objektu a lokality. Ide o vyjadrenia inštitúcií, orgánov štátnej správy, správcov inžinierskych sietí k zámeru napojiť stavbu na ich prípojky. Môžu byť doplnené mapou sietí toho-ktorého správcu na stavebnom pozemku, vyjadrením, či nebudú prekážkou pri budovaní základov (ak sú prekážkou, treba požiadať o prekládku).

Súhlas

Vhodné je zabezpečiť si súhlasné vyjadrenia inštitúcií dostatočne dlho pred požiadaním o stavebné povolenie. Každá inštitúcia má lehotu 30 dní na vybavenie a je zbytočné predlžovať stavebné konanie čakaním na ich vyjadrenie. Problémom je aj osobná účasť ich pracovníkov na stavebnom konaní vzhľadom na ich vyťaženosť.

Kam po vyjadrenie

 • Vodárenský podnik – potrebný je súhlas s napojením domu na vodu a na kanalizáciu. Ak v obci nie je kanalizácia, treba predložiť nákres žumpy alebo čističky odpadových vôd (pri čističke musí byť aj súhlas Ministerstva životného prostredia SR). K žiadosti o pripojenie domu treba priložiť list vlastníctva, schému vodoinštalácie v dome, situáciu napojenia domu na vodu.
 • Energetické závody – potrebný je súhlas s napojením domu na elektrinu. K žiadosti o pripojenie domu na elektrickú sieť sa prikladá list vlastníctva, schéma elektroinštalácie a situácia napojenia domu na elektrinu.
 • Dist ribútor plynu – súhlas s napojením domu na plyn (prikladá sa, ak budeme vykurovať plynom). K žiadosti o pripojenie domu sa prikladá list vlastníctva, nákres plynoinštalácie a situácia napojenia domu na elektrinu.
 • Obec alebo mesto – súhlas s malým zdrojom znečistenia ovzdušia – kotlom, ak je vykurovacím médiom plyn. Predkladá sa list vlastníctva, typ a parametre kotla, plynofikácia domu.
 • Pozemkový úrad – súhlas s vyňatím poľnohospodárskej pôdy z pôdneho fondu, ak zamýšľame stavať na pôde, ktorá je označená ako orná pôda. Predkladá sa list vlastníctva, kópia z katastrálnej mapy, súhlas obce s vyňatím, územné rozhodnutie, určenie bonity pôdy. Geometrický plán sa predkladá, ak sa má vyňať len časť pôdy.

Súhlas susedov

Potrebujeme ho, ak budeme stavať inak, než je to bežné vzhľadom na stavebný zákon – ak staviame na hranici pozemku alebo chceme mať okná bližšie ako 7 m od obytných miestností na susedovej stavbe, ak potrebujeme počas realizácie stavby prístup z jeho pozemku a podobne.

Dohody a kompromisy

So susedmi sa treba dohodnúť dopredu, včas nájsť kompromisy, lebo dodatočné riešenie pripomienok neskôr predlžuje stavebné konanie.

Vydanie stavebného povolenia

Po predložení žiadosti s kompletnými prílohami, projektovou dokumentáciou a zaplatením správneho poplatku vo výške 33 € má stavebný úrad zákonnú lehotu 30 dní na vyjadrenie. V tomto čase začne stavebné konanie a všetkých jeho účastníkov pozve na obhliadku miesta stavby. V prípade, že nebolo prerušené stavebné konanie z dôvodu nekompletnej žiadosti, zásadných chýb v projekte alebo nesúhlasu osôb, ktorých sa to týka, vydá stavebný úrad stavebné povolenie. V ňom určí záväzné podmienky uskutočňovania a užívania stavby, rozhodne o námietkach účastníkov konania a podobne.

Platnosť stavebného povolenia

Stavebné povolenie nadobúda platnosť po uplynutí 15-dňovej lehoty, počas ktorej sa môžu ešte spresniť detaily každou zo zúčastnených strán. Právoplatnosť musí stavebný úrad zvlášť potvrdiť. Povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti, ibaže by stavebný úrad určil na začatie stavby dlhšiu lehotu.

Nelegálna stavba

Stavba postavená bez právoplatného stavebného povolenia nie je legálna a okrem uloženia pokuty stavebný úrad môže nariadiť odstránenie takejto stavby.