Navigácia

Obsah

Ako stavať

Stavebné veci vybavíte na spoločnom stavebnom úrade :

Stavebný úrad
Spoločný obecný úrad Strečno
Stavebný úrad pre obce: Bitarová, Brezany, Divina, Divinka,
Dlhé Pole, Horný Hričov, Hôrky, Ovčiarsko, Stráňavy, Strečno, Svederník

Pracovisko:
Administratívna budova Lesov SR š.p.
Nám. Gen. M.R.Štefánika 1
010 01 Žilina
2.posch č.dv. 203, 203A

KONTAKTY
Tel.: 041/599 33 35
Mail podateľňa: stavebny.urad@strecno.sk
Mail: referent: daniela.postekova@strecno.sk (Divina, Divinka, Stráňavy, Strečno)
Mail: lenka.hudekova@strecno.sk (Bitarová, Brezany, Dlhé Pole, Hôrky, Horný Hričov, Ovčiarsko, Svederník)
Stránkove hodiny:
Pondelok: 7:30 – 12:00 13:00 – 16:00
Streda: 7:30 – 12:00 13:00 -17:00

Studne

Zriadenie studne

V prípade zámeru vybudovať na svojom pozemku studňu využívanú za účelom získania pitnej alebo úžitkovej vody, z ktorej bude voda čerpaná iným spôsobom ako ručne, je potrebné požiadať o povolenie zriadiť takúto vodnú stavbu Obvodný úrad životného prostredia v Žiline (v prípade ak je žiadateľom právnická osoba) alebo obec Stráňavy (v prípade ak je žiadateľom fyzická osoba).

 

Prvý krok

Hydrogeologický prieskum
podľa § 63 ods. 3 písm. a) vodného zákona

Druhý krok

Žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby a žiadosť na vydanie povolenia na odber podzemnej vody. PDF 209 kB   tu


podľa § 26 a § 21 vodného zákona

Prílohy:

  • doklady, ktorými stavebník preukazuje vlastnícke alebo iné práva k pozemku alebo k stavbe (kópia listu vlastníctva) 
  • 2 x projektová dokumentácia vodnej stavby podľa STN 75 5115 vypracovaná oprávnenou osobou
  • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy
  • situačný nákres umiestnenia vodnej stavby (kópia katastrálnej mapy) 
  • ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej 
  • osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby
  • doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti
  • doklad o uhradení správneho poplatku v pokladni OcÚ

Na základe vykonaného vodoprávneho konania, orgán štátnej vodnej správy s pôsobnosťou stavebného úradu (obec) podľa § 26 ods. 3 vodného zákona, vydá rozhodnutie o povolení vodnej stavby podľa § 26 ods. 1 zákona. Súčasťou tohto rozhodnutia môže byť aj povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. b) bod 1 vodného zákona.

Tretí krok

návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia  PDF 197 kB

Prílohy:
  • fotokópia stavebného povolenia 
  • zoznam a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od dokumentácie overenej v stavebnom konaní