Navigácia

Obsah

VZN

2009

VZN č. 9/2009 - o verejnom obstarávaní Stiahnuté: 49x | 17.08.2009

VZN č. 6/2009 - o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území obce zakázané alebo obmedzené Stiahnuté: 57x | 22.03.2011

VZN č. 5/2009 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Stráňavy Stiahnuté: 62x | 18.12.2008

VZN č. 4/2009 - o chove hospodárskych, spoločenských, divých a nebezpečných zvierat na území obce Stiahnuté: 68x | 18.12.2008

VZN č. 3/2009 - o chove, vodení a držaní psov na území obce Stiahnuté: 46x | 18.12.2008

VZN č. 2/2009 - o poplatkoch vyberaných v obci Stráňavy v roku 2009 Stiahnuté: 59x | 19.05.2009

VZN č. 1/2009 - o miestnych  daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Stiahnuté: 59x | 09.03.2009

VZN č. 3/2009 - o chove, vodení a držaní psov na území obce Stiahnuté: 74x | 18.12.2008

2010

VZN č. 17/2010 - o verejnom poriadku v obci Stráňavy Stiahnuté: 66x | 13.12.2010

VZN č. 9/2010 - o verejnom obstarávaní Stiahnuté: 65x | 12.12.2011

VZN č. 2/2010 - o poplatkoch vyberaných v obci Stráňavy v roku 2010 Stiahnuté: 65x | 18.12.2009

VZN č. 1/2010 - o miestnych  daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Stiahnuté: 63x | 18.12.2009

VZN č. 17/2010 - o verejnom poriadku Stiahnuté: 50x | 13.12.2010

2011

VZN č. 10/2011 - o o výške príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorá je súčasťou Základnej školy s materskou školou Stráňavy Stiahnuté: 62x | 23.10.2013

VZN č. 8/2011 - o prevádzkovom poriadku verejného pohrebiska v obci Stráňavy Stiahnuté: 72x | 28.11.2011

VZN č. 7/2011 - o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby, o spôsobe a výške úhrady za opatrovateľskú službu Stiahnuté: 60x | 10.01.2012

VZN č. 2/2011 - o poplatkoch vyberaných v obci Stráňavy v roku 2011 Stiahnuté: 59x | 14.12.2010

VZN č. 1/2011 - o miestnych  daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Stiahnuté: 61x | 14.12.2010

2012

VZN č. 21/2012 - o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia a výške úhrad za sociálne služby Stiahnuté: 83x | 18.06.2012

VZN č. 20/2012 - ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2012 o poplatkoch vyberaných v obci Stráňavy v roku 2012 Stiahnuté: 59x | 19.04.2012

Stránka