Navigácia

Obsah

Ponuka na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Obce Stráňavy formou priameho nájmu.

Typ: ostatné
Obec Stráňavy v súlade so zákonom NR SR č. 507/2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, vyhlasuje ponuku na prenájom následných nebytových priestorov vo vlastníctve obce formou priameho prenájmu :
 • Tanečná sála + kuchyňa v kultúrnom dome Stráňavy

Účelom nájmu je poskytovanie cateringových služieb na rôznych akciách, ktoré organizuje obec, organizácie obce, občania.

Podmienky :

 • Termíny akcií nahlasovať prostredníctvom obce
 • Udržiavať poriadok a čistotu
 • Zodpovednosť za využívanie priestorov
 • Zodpovednosť za škody
 • Úhrada nákladov za energie
 • Úhrada nájmu za priestory
 • Zodpovednosť za odpady

 

Požadované dokumenty :

 • Žiadosť o nájom s cenovými ponukami za nájom
 • Živnostenský list (resp. výpis z obchodného registra)
 • Podnikateľský zámer

 

Podporné dokumenty :

 • Referencie žiadateľa (nepovinné)

 

Záujemcovia o prenájom vyššie uvedených nebytových priestorov doručia svoje písomné ponuky – žiadosti spolu s priloženou kópiou živnostenského listu, resp. výpisu z obchodného registra, obci Stráňavy, na OcÚ Stráňavy, 013 25 Stráňavy počas 12 dní od zverejnenia tejto ponuky, t.j. do 23.4.2019 do 12.00 hod.. V žiadosti musia uviesť svoj návrh ceny nájmu, účel nájmu, dobu nájmu. Obálku je potrebné označiť : „Výberové konanie - prenájom –neotvárať“. Výberové konanie uchádzačov o priamy prenájom ponúkaných nebytových priestorov sa uskutoční komisionálne na Obecnom úrade Stráňavy, po 15 dňoch od zverejnenia tejto ponuky na internetovej stránke obce a na úradnej tabuli obce Stráňavy.

Komisia vyhodnotí 24.4.2019 ponuky, ktoré budú podstúpené do najbližšieho obecného zastupiteľstva. Po oboznámení s výsledkami výberového konania na najbližšom obecnom  zastupiteľstve budú záujemcovia oboznámení s výsledkom výberového konania.  

Minimálna cena nájmu 25,- € na deň a miestnosť. Budúci nájomca si bude uhrádzať náklady spojené s predmetom nájmu (vodné, elektrickú energiu).

Upozornenie : Žiadosti o prenájom doručené pred zverejnením tejto ponuky alebo po 14 dňoch od jej zverejnenia nebudú akceptované.

Prehliadku ponúkaných priestorov zabezpečia zamestnanci obecného úradu Bzenov po dohode so záujemcom.

Konkrétny nebytový priestor bude prenajatý tomu záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu cenu nájmu, alebo v odôvodnených prípadoch komisia - obecné zastupiteľstvo vyberie nájomcu podľa ponúkaného účelu nájmu, činnosti nájomcu potrebnej pre občanov obce Stráňavy.

V prípade, že sa o konkrétny nebytový priestor uchádza len jeden záujemca, tento môže byť prenajatý tomuto záujemcovi, ak akceptuje minimálne podmienky stanovené touto ponukou.

Výsledky konania priameho prenájmu budú zverejnené výberovou komisiou menovanou na tento účel starostom obce, na internetovej stránke obce a úradnej tabuli obce do 14 dní od ukončenia výberu.

V Stráňavách 12.4.2019


Vytvorené: 12. 4. 2019
Posledná aktualizácia: 12. 4. 2019 11:53
Autor: Ing. Marián Duchoň