Navigácia

Obsah

VEREJNO-OBCHODNÁ SÚŤAŽ

Typ: ostatné
Kúpaliskopodľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka a § 9a ods. 1 písm. a) ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na:
„Prenájom kúpaliska a ubytovacieho zariadenia“

OBEC STRÁŇAVY,okr. Žilina

 Májová 336 013 25 Stráňavy

v y h l a s u j e

 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

 

podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka a § 9a ods. 1 písm. a) ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na:  
Prenájom kúpaliska a ubytovacieho zariadenia“

 

Obchodná verejná súťaž (ďalej len "súťaž") sa začína dňom jej prvého uverejnenia na úradnej tabuli a na internetovej stránke vyhlasovateľa za nasledovných súťažných podmienok:

 

1. Vyhlasovateľ:

Názov:  Obec Stráňavy   IČO:   00321613

Sídlo:    Májová 336, 013 25 Stráňavy

V zastúpení starosta obce

 

 2.  Predmet obchodnej verejnej súťaže:

Predmetom obchodnej súťaže je záujem Obce Stráňavy dať do dlhodobého prenájmu objekt kúpaliska a ubytovacieho zariadenia v obci v zmysle podmienok, ktoré sú uvedené nižšie.

 

Obec Stráňavy, ako vlastník je oprávnená na prenájom pozemkových nehnuteľností (súčasného areálu kúpaliska), ktoré sa nachádzajú v k. ú.: Stráňavy, obec: Stráňavy, okres: Žilina a sú vedené na Katastrálnom úrade v Žiline, Správa katastra Žilina ako aj stavieb na nich postavených takto:

 

Pozemky a stavby  (predmet nájmu)  

Výmera  v m2

Druh pozemku

LV

1.

KNC 195/1

681

Zastavané plochy a nádvoria

1739

2.

KNC 195/2

13

Zastavané plochy a nádvoria

1739

3.

KNC 195/3

7050

Ostatné plochy

1739

4.

KNC 195/6

1257

Ostatné plochy

1739

5.

KNC 195/8

1

Ostatné plochy

1739

6.

KNC 868/12

186

Ostatné plochy

1739

7.

KNC 920/9

27

Zastavané plochy a nádvoria

1739

8.

KNC 920/10

34

Zastavané plochy a nádvoria

1739

9.

KNC 195/20

125

Ostatné plochy

1739

10.

KNC 195/21

212

Zastavané plochy a nádvoria

1739

11.

Stavba na parcele 195/1 – ubytovacie zariadenie

-

-

-

12.

Stavba na parcele 195/6 - bazén

-

-

-

13.

Stavba na parcele 195/2 - vrt

-

-

-

14.

Stavba na parcele 195/8

-

-

-

 

 

3. Opis predmetu nájmu a nájomných podmienok : Predmetné objekty, ktoré sú predmetom tejto výzvy, sú výhradným vlastníctvom obce Stráňavy. Nachádzajú sa v zastavanom území obce. Súčasťou areálu kúpaliska sú aj pozemky, ktoré sú vo vlastníctve tretích strán a nájomca je povinný si uzatvoriť samostatné nájomné zmluvy.

 

Majetkové usporiadanie arálu:

Kúpalisko náhľad pozemkov

Zásady ostatného obsahu zamýšľanej nájomnej zmluvy, na ktorom vyhlasovateľ trvá:

 • Nájomca je povinný umožniť prenajímateľovi kontrolu realizácie stavebných a ostatných prác a dodávok na predmete nájmu a za tým účelom je nájomca povinný oznámiť realizáciu stavebných prác alebo dodávok v termíne najmenej 5 pracovných dní pred ich začiatkom
 • Nájomca je povinný každoročne predložiť prenajímateľovi návrh prác a dodávok na obdobie nasledujúcich 12 mesiacov a tento dať prenajímateľovi na odsúhlasenie.
 • Nájomca je povinný zabezpečovať na svoje náklady splnenie všetkých hygienických a iných požiadaviek, potrebných na prevádzkovanie kúpaliska a ubytovacieho zariadenia.
 • Nájomca je povinný poskytnúť zľavu z poplatku za vstup na kúpalisko vo výške 50% z ceny poplatku pre osoby s trvalým pobytom v obci Stráňavy.
 • Nájomca je povinný zabezpečiť prevádzku kúpaliska v období od 01.06. do 30.08 každoročne a prevádzku ubytovacieho zariadenia celoročne.
 • Nájomca je povinný zabezpečiť všetky realizačné práce na vlastné náklady

 

Zmluvné dojednania:

 • Obdobie nájmu : 20 rokov.
 • Nájomca je oprávnený vyberať poplatok za parkovanie motorových vozidiel, avšak pre tento účel je povinný si samostatne dojednať zmluvné podmienky s vlastníkmi pozemkov pred objektom.

4. Termín obhliadky:

Obhliadka pozemkov bude po dohode s prenajímateľom.

 

5.  Lehota na podávanie súťažných návrhov:

 • Súťažné návrhy je možné podávať v termíne do 13.12.2022.
 • Ponuky je potrebné doručiť na adresu vyhlasovateľa uvedenú v bode 1.,v zapečatenom obale s označením / VOS -  NEOTVÁRAŤ /.
 • Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Súťažný návrh musí obsahovať ponuku s vyplnenou Prílohou č.1.

 

6.  Požadované dokumenty k ponuke:

Uchádzač k ponuke predloží dokumentáciu v nasledovnom minimálnom rozsahu:

 • Návrh na plnenie kritérií – Príloha 1
 • Návrh zmluvných podmienok – Príloha 2
 • Sprievodný list, v ktorom uvedie najmä motiváciu ku záujmu o prenájom a stručný opis obchodného zámeru

7.      Kritérium hodnotenia súťažných návrhov:

Uchádzač je povinný predložiť vyplnený Návrh na plnenie kritérií, podľa ktorého bude jednotlivým uchádzačom pridelené bodové hodnotenie ich  ponuky. Následne budú ponuky zoradené do výsledného poradia.

 

Zoznam hodnotiacich kritérií:

 

 • Kritérium 1: Modernizácií ubytovacieho zariadenia minimálne  na turistickú ubytovňu  - (nová sanita, výmena okien, rekonštrukcia kúrenia, elektrina, plyn, voda, dlažba , povrchové úpravy, steny) -  Váha 30 bodov
 • Kritérium 2:Výmena strešnej krytiny - Váha 15 bodov
 • Kritérium 3:Zateplenie celého objektu - Váha 10 bodov
 • Kritérium 4:Výmena vnútorných aj vonkajších dverí - Váha 5 bodov
 • Kritérium 5:Nový nábytok v celom objekte - Váha 10 bodov
 • Kritérium 6:Rekonštrukcia jedálne ( nové stoly,stoličky, podlahy) - Váha 10 bodov
 • Kritérium 7:Rekonštrukcia kuchyne minimálne na užívanie ako výdajne – Váha 10 bodov
 • Kritérium 8:Obnova chatiek – 2 chatky ( elektrina, sanita, nábytok, povrchová úprava) – 5
 • Kritérium 9:Vytvorenie detského ihriska  ( hojdačka, lanová preliezka, pieskovisko) - Váha 5 bodov

Uchádzači v návrhu na plnenie kritérií podľa Prílohy č. 1 uvedú, ktoré kritéria budú plniť v rámci svojej ponuky. Na základe toho budú ponuky vyhodnotené a zostavené poradie jednotlivých uchádzačov. V prípade rovnosti bodov si vyhlasovateľ vyhradzuje právo doplňujúcich otázok

 

S víťazom súťaže vyhlasovateľ uzavrie nájomnú zmluvu.

 

8. Lehota na oznámenie vybraného návrhu

Do 60 dní od ukončenia lehoty na predkladanie ponúk.

 

9. Ostatné podmienky:

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo ponúknuť uzavretie nájomnej zmluvy ďalšiemu v poradí určenom výberovou komisiou, ak víťaz písomne oznámi, že nemá záujem o uzavretie zmluvy.

Ak nepodpíše nájomnú zmluvu v lehote do 15 dní od schválenia zmluvy obecným zastupiteľstvom.

 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uverejnené podmienky súťaže zmeniť alebo súťaž zrušiť.

V obci Stráňavy dňa 16.11.2022

  Starosta obce v.r.

 

 

Vyhlásenie VOS (329.52 kB)

 


Vytvorené: 18. 11. 2022
Posledná aktualizácia: 23. 2. 2023 10:37
Autor: Ing. Marián Duchoň