Navigácia

Obsah

Voľba prísediacich na súde

Typ: ostatné
ParagrafObec Stráňavy vyhlasuje voľby prísediacich Okresného súdu Žilina

Obec Stráňavy vyhlasuje voľby prísediacich Okresného súdu Žilina v zmysle zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prisediacich v platnom znení na obdobie rokov od 01.01.2021 do 31.12.2024.

Posledné volby prisediacich sa uskutočnili v roku 2018 na obdobie rokov 2018 - 2022

Prisediaci zvoleni na obdobie rokov 2018 - 2022 zostávajú naďalej vo funkcii prisediaceho bezo zmeny. Zvoleni prisediaci budu zasadať len v trestných senátoch.

Podľa § 140 zákona č. 385/2000 Z. z. prisediacich volia obecné zastupitelstvá v obvode prislušného súdu z kandidátov z radov občanov, ktori majú trvalý pobyt alebo pracujú v obvode súdu. Ku kandidátom navrhovaným na voľbu si obecné zastupiteľstvo vyžiada vyjadrenie predsedu prislušného súdu.

Podl'a $ 139 za prisediaceho môže byť zvolený občan, ktorý:

  1. v den zvolenia dosiahol vek najmenej 30 rokov
  2. je spôsobilý na právne úkony a zdravotne spôsobilý na výkon funkcie prisediaceho
  3. je bezúhonný a jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu prisediaceho bude riadne vykonávat
  4. má trvalý pobyt na územi Slovenskej republiky
  5. súhlasi so svojou voľbou k určitému súdu.

Predpoklady na volbu prísediaceho uvedené v odseku 2) - 5) a podmienku štitátneho občianstva Slovenskej republiky musi prísediaci súčasne splniť po celý čas trvania funkcie prísediaceho.

Obecné zastupitelstvo vydá zvolenému prísediacemu osvedčenie o zvoleni. Po zvoleni prisediaceho je potrebné zaslať súdu výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva a vyplnene tlačivá prisediacich, ktoré získaju na obecnom úrade po voľbách.

  • osobný dotaznik
  • súhlas so zvolením za prisediaceho
  • súhlas so spracovaním osobných údajov
  • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a o zdravotnej spôsobilosti výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
  • súhlas s vyžiadaním odpisu registra trestov.

 

Vzhľadom k tomu, že sa jedná o nové voľby na obdobie rokov 2021 - 2024

Zvolený občan by nemal mať problém zúčastniť sa verejných pojednávaní podľa potreby súdu v určených pojednávacích dňoch, ktoré sa zväčša zhodujú s pracovným časom. Prísediaci by mal vykonávať obvykle funkciu 12 pracovných dní v kalendárnom roku, ibaže charakter veci, na ktorej prejednanie bol rozvrhom práce pridelený, si vyžaduje väčší časový usek. Vhodnými kandidátmi sú preto napríklad dôchodcovia, samostatne zárobkovo činné osoby resp osoby, ktoré svoje pracovné aktivity možu prispôsobiť potrebam pojednávania bežom pracovnom čase alebo ich na výkon verejnej funkcie je ochotný uvoľniť zamestnávateľ. Dôležité je si uvedomit, že súd nemože rozhodovať v neprítomnosti prísediaceho a akákoľvek zmena v obsadení senátu súdu (napr. aj vzdaním sa funkcie prísediaceho) môže spôsobiť, że celý proces bude musieť byť vykonaný nanovo a dovtedajšie úsilie bude zmarené. Prísediaci má nárok na preplatenie nahrad za výkon funkcie prísediaceho, a to cestovných náhrad, náhradu hotových výdavkov v pripade zárobkovo činných osôb aj nahradu mzdy, resp. ušlého zárobku. Prisediacemu tiež patrí paušálna náhrada vo výške 5,00 € za pojednávací deň. Od vykonávania funkcie prísediaceho nie je može očakávať' finančný profit.

Volby žiadame podla možnosti uskutočnit čo najskôr.

Funkčné obdobie novo zvolených, resp. prevolených prisediacich bude na obdobie rokov 2021 - 2024.

Svoj záujem nahláste na obecný úrad do 16.10.2020

 


Vytvorené: 9. 10. 2020
Posledná aktualizácia: 9. 10. 2020 08:35
Autor: Ing. Marián Duchoň