Výzva k údržbe a koseniu pozemkov.

výzva na kosenie pozemkov

Upozorňujeme vlastníkov pozemkov, aby zrealizovali údržbu – kosenie svojich pozemkov.

Obec Stráňavy upozorňuje vlastníkov pozemkov,  aby zrealizovali údržbu – kosenie svojich pozemkov, ktoré sa nachádzajú hlavne v intraviláne obce.

Vlastník pozemku je povinný starať sa o svoj pozemok predovšetkým tak, že vykosí trávu na celom pozemku,  aby sa predišlo šíreniu burín a invazívnych druhov rastlín do okolia a aby sa predišlo vytváraniu podmienok pre hlodavce a iné zvieratá, ktoré môžu ohroziť susedov.

Upozorňujeme, že je dôležité vykosiť celý pozemok.

Vlastníci neudržiavaných a zaburinených pozemkov svojou nečinnosťou ohrozujú aj susedné pozemky. Občiansky zákonník § 127 ukladá každému vlastníkovi veci alebo pozemku povinnosť zdržať sa všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv.

Konanie v zmysle vyššie uvedeného odseku môžu zapríčiniť invázne rastliny a buriny, ktorých peľ môže spôsobovať vážne alergické reakcie ostatných obyvateľov a zároveň šírenie semien burín na okolité pozemky, čím dochádza k nadmernému zaburiňovaniu okolitých pozemkov.

V zmysle § 7b odst. 3 Zákona č. 543/2002 ochrane prírody a krajiny :

„Vlastník, správca alebo užívateľ pozemku je povinný odstraňovať invázne druhy rastlín zo svojho pozemku spôsobom, ktorý ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom, a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich opätovnému šíreniu.“

Podľa § 3 ods. 1 písm. b/ zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je každý vlastník poľnohospodárskej pôdy alebo nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy povinný predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch. Priestupku na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy sa podľa § 25 odst. 1 písm. b/ dopustí ten, kto spôsobil svojou nečinnosťou zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku alebo nepoľnohospodárskeho  pozemku v blízkosti poľnohospodárskeho pozemku.

Našou snahou je riešiť danú situáciu k spokojnosti spoluobčanov, preto Vás vyzývame, aby ste si svoje pozemky dali do poriadku.

Dátum vloženia: 9. 6. 2024 10:01
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 6. 2024 9:51
Autor: Branislav Štrba