Navigácia

Obsah

Späť

Návrh VZN č. 28/2022

NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIEč. 28/2022

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa a žiaka v materskej škole, v školskom klube detí pri základnej škole, na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorá sú súčasťou Základnej školy s materskou školou Stráňavy, ktorej zriaďovateľom je obec Stráňavy

 

Zmena :

Výška príspevku zákonného zástupcu na režijné náklady na jedno jedlo je určená sumou

 

 

Desiata

Obed

Olovrant

Spolu

Réžia

Úhrada €

Materská škola

(stravníci od 2 – 6 rokov )

0,36

0,38

0,85

0,90

0,24

0,26

1,45

1,54

0,10

0,30

1,55

1,84

Základná škola

(stravníci od 6 – 11 rokov )

 

1,15

1,21

 

1,15

1,21

0,10

0,30

1,25

1,51

Základná škola

(stravníci od 11 – 15 rokov )

 

1,23

1,30

 

1,23

1,30

0,10

0,30

1,33

1,60

 

Finančné pásma určené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Vyvesené: 7. 6. 2022

Dátum zvesenia: 25. 6. 2022

Zodpovedá: Ing. Marián Duchoň

Späť