Navigácia

Obsah

Späť

Ponuka na prenájom nebytových priestorov

 

Obec Stráňavy
so sídlom : Májová 336, 013 25 Stráňavy

Ponúka na prenájom:

Pozemok – s výmerou 10 x 5m = spolu 50 m2

Účel využitia pozemku : podnikanie v oblasti GASTRO – sezónny predaj zmrzliny na parcele CKN 1, vedenej na LV č. 1 v k.ú. Stráňavy.

Nájom na dobu určitú v trvaní minimálne 1 rok, s možnosťou predĺženia

Nájom možný od 1.1.2024

Záujemcovia môžu svoje žiadosti o prenájom predkladať na adresu: Obec Stráňavy, 013 25 Stráňavy č. 336, alebo osobne do podateľne Obecného úradu v Stráňavách,   v lehote do 8.decembra 2023 do 12.00 hod. (rozhodujúci je dátum doručenia). 

Žiadosť musí byť vyhotovená písomne v slovenskom jazyku a musí obsahovať:

  • identifikačné údaje záujemcu,
  • zámer využitia priestorov - druh podnikateľskej činnosti,
  • ponúkanú sumu mesačného nájomného za priestory,
  • navrhovaný začiatok nájmu,
  • navrhovanú dobu nájmu (doba určitá, minimálne v trvaní 1 rok),
  • podpis záujemcu,
  • fotokópia živnostenského oprávnenia,
  • kontakty na záujemcu. 

Žiadosť treba doručiť v uzatvorenej obálke s označením: „NÁJOM – ponuka – Neotvárať“ do podateľne na Obecnom úrade v Stráňavách.

Obhliadku pozemku možno dohodnúť na tel. 0905 823 042 alebo e-mailom na starosta@stranavy.sk

Žiadosť predložená (doručená) po uplynutí  určenej lehoty bude vylúčená z výberového konania.   

Obec Stráňavy si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené žiadosti  a  ukončiť výberové konanie na prenájom pozemku, ako aj  zrušiť výberové konanie na prenájom pozemku. 

Žiadosti vyhodnotí a o výsledku výberového konania rozhodne obecné zastupiteľstvo.

Kritéria hodnotenia žiadostí: zámer využitia pozemku záujemcom - druh podnikateľskej činnosti, výška ponúknutého nájomného za pozemok, pričom uprednostnení budú záujemcovia, ktorí sú obyvateľmi obce Stráňavy, a prihliadne sa na dobu trvania nájmu navrhnutú záujemcom.

Výsledok výberového konania bude oznámený úspešnému záujemcovi písomne do 10 pracovných dní po zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

Nájom pozemku podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom. Po schválení nájmu bude úspešný záujemca vyzvaný na podpis zmluvy o nájme. 

Ak úspešný záujemca nepodpíše zmluvu o nájme do 14 dní od výzvy na podpis zmluvy, stráca nárok na nájom nebytových priestorov a nebytové priestory budú ponúknuté do nájmu záujemcovi, ktorý bol nasledujúci v poradí určenom pri vyhodnotení predložených žiadostí. 

Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou vo výberovom konaní.

V Stráňavách 22.11.2023

 

 

Vyvesené: 22. 11. 2023

Dátum zvesenia: 8. 12. 2023

Zodpovedá: Branislav Štrba

Späť