Navigácia

Obsah

Späť

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

Erb obceObecné zastupiteľstvo v Stráňavách na svojom zasadnutí dňa 7.2.2020 uznesením č. 8/2020 v zmysle § 18a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Stráňavy.

Voľba hlavného kontrolóra obce sa uskutoční na zasadnutí Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 6.5.2020 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Stráňavy musí doručiť svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby t. j. 21.4.2020 na adresu :

Obec Stráňavy  č. 336, 013 25 Stráňavy

Predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Stráňavy :

Vzdelanie : minimálne úplné stredné vzdelanie

Bezúhonnosť : preukazuje sa výpisom z registra trestov, nie starším ako tri mesiace

Výhodou : prax vo verejnej správe min. 5rokov, znalosť zákonov týkajúcich sa samosprávy a verejnej správy 

 

Náležitosti prihlášky pre voľbu hlavného kontrolóra obce Stráňavy :

Prihláška obsahuje :

  • Osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko
  • Dosiahnuté najvyššie vzdelanie : overená kópia dokladu
  • Profesijný životopis
  • Informácia o podnikaní alebo vykonávaní inej zárobkovej činnosti a členstvo v riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť
  • Overené kópie osvedčení o absolvovaní kurzov – výhodou je absolvovanie akreditovaného kurzu Hlavný kontrolór obci SR
  • Výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace
  • Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov

 

DDeň konania voľby hlavného kontrolóra vyhlási obecné zastupiteľstvo na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým najmenej 40 dní pred dňom konania voľby tak, aby sa voľba vykonala počas posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra.

Prihlášku spolu s dokladmi posielať v obálke označenej ,,Voľba Hlavného kontrolóra obce“ na vyššie uvedenú adresu, alebo osobne doručiť do podateľne obecného úradu.

Vyvesené: 20. 3. 2020

Dátum zvesenia: 21. 4. 2020

Zodpovedá: Ing. Marián Duchoň

Späť