Navigácia

Obsah

Späť

Vyhlásenie voľby riaditeľa/riaditeľky školy

Vyhlásenie výberového konania na riaditeľa/ku

ZŠ s MŠ Stráňavy

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA

 

Obec Stráňavy na základe ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky

 

Základnej školy s materskou školou
1. československého armádneho zboru
Športovcov 342, 013 25 Stráňavy.

Požadované predpoklady na výkon pracovnej činnosti a iné kritériá a požiadavky:

 • kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca podľa § 11 a 12 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona č. 138/2019 Z. z.“) a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec,
 • najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • absolvovanie základného programu funkčného vzdelávania podľa § 47 ods. 7 zákona č. 138/2019,
 • bezúhonnosť podľa § 15 ods. 1 zákona č. 138/2019, 
 • zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie podľa §16 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019,
 • ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019,
 • znalosť legislatívy,
 • práca s počítačom (internet, word, excel),
 • riadiace a organizačné schopnosti.

Doklady požadované k prihláške na výberové konanie:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • overené doklady o vzdelaní,
 • doklad potvrdzujúci splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec,
 • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov,
 • návrh koncepcie rozvoja školy (cca 4 strany),
 • preukázanie zdravotnej spôsobilosti pre výkon funkcie,
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
 • čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti podľa § 15 ods. 1 zákona č. 138/2019,
 • súhlas so spracovaním a použitím osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Doplňujúce informácie pre uchádzačov:

Funkčné obdobie riaditeľa školy je päťročné.

Výška a zloženie funkčného platu bude stanovená a oznámená podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Písomnú žiadosť a požadované doklady zaslať  alebo osobne odovzdať v podateľni zriaďovateľa:

Obec Stráňavy, Májová 336, 013 25 Stráňavy

Obálku viditeľne označiť heslom: „Výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ, Športovcov 342, 013 25 Stráňavy - neotvárať!“

Termín uzávierky prihlášok je 26.5.2023 o 12.00 hod.

Termín výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú podmienky výberového konania.

 

 

 

V Stráňavách dňa 21.4.2023                              

 

Branislav Štrba v. r.
       starosta obce

Vyvesené: 21. 4. 2023

Dátum zvesenia: 26. 5. 2023

Zodpovedá: Ing. Marián Duchoň

Späť