Stavebné úpravy objektu obecného úradu v Stráňavách

Stavebné úpravy objektu Obecného úradu v Stráňavách


  OPKZP

 

„Európsky fond regionálneho rozvoja“

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

 

Obec Stráňavy realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorého predmetom je rekonštrukcia a modernizácia budovy Obecného úradu v Stráňavách s cieľom zníženia spotreby energie na zabezpečenie prevádzky budovy.

 

Názov projektu

Stavebné úpravy objektu Obecného úradu v Stráňavách - zníženie energetickej náročnosti

 

Hlavný cieľ projektu

Cieľom projektu je:

 

znížiť energetickú náročnosť budovy a priblížiť ju k súčasným energetickým štandardom kladeným na administratívne budovy

Maximálna výška NFP

441 212,52 €

Webové sídlo RO

www.op-kzp.sk

Webové sídlo SO

www.mhsr.sk www.siea.sk

Webové sídlo CKO

www.partnerskadohoda.gov.sk