Všeobecne záväzné nariadenia

Aktuálne VZN obce

Všeobecne záväzné nariadenia platné na aktuálny rok

PDF

1/2024 

o miestnych  daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Stráňavy

 PDF

2/2024

o poplatkoch vyberaných v obci Stráňavy 

PDF

3/2009

o chove, vodení a držaní psov na území obce

PDF

4/2009

o chove hospodárskych, spoločenských, divých a nebezpečných zvierat na území obce 
- ZRUŠENÉ v roku 2015 na základe protestu prokurátora.

PDF

5/2016

o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Stráňavy

PDF

6/2009

o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území obce zakázané alebo obmedzené

PDF

7/2017

o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby, o spôsobe a výške úhrady za opatrovateľskú službu

PDF

8/2013

o prevádzkovom poriadku verejného pohrebiska v obci Stráňavy

PDF

9/2014

Záväzná smernica Obce Stráňavy o jednotnom postupe vykonávania verejného obstarávania v podmienkach obecného úradu pri zadávaní zákaziek

PDF

10/2020

o výške príspevku na stravu, režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorá je súčasťou Základnej školy s materskou školou Stráňavy   od 1.9.2022 nahradené  VZN č. 28/2022

PDF

11/2012

o symboloch obce a ich používaní

PDF

12/2012

o umiesťňovaní volebných plagátov

PDF

14/2024

o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce

PDF

15/2012

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

PDF

16/2012

o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

PDF

17/2010

o verejnom poriadku

PDF

18/2012 o číslovaní stavieb a označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev
PDF 19/2012 o vykonaní miestneho referenda
PDF 21/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia a výške úhrad za sociálne služby
PDF 22/2024 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
PDF 23/2016 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území obce Stráňavy na kalendárny rok 2016  
PDF 24/2014 o zaväzných častiach Zmeny a doplnku č. 1 územného plánu sídelneho útvaru (ZaD 6. 1 ÚPN-SU) Stráňavy.
PDF 25/2015 o dočasnom obmedzení a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
PDF 26/2015 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 
č. 25/2015 o dočasnom obmedzení a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
PDF 27/2017 o udržiavaní čistoty a poriadku na území obce Stráňavy
PDF 28/2024 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Stráňavy