Navigácia

Obsah

Návrh územného plánu

Typ: ostatné
Územný plánDôvodom obstarávania územného plánu obce je potreba získania aktuálneho základného nástroja územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie so zameraním na rozvoj funkcie bývania, občianskeho vybavenia, rekreácie a športu v katastrálnom území obce.

Návrhovým obdobím územného plánu je obdobie do roku 2040.

Územný plán obce (ÚPN O) obstaráva obec Stráňavy prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie ÚPP a ÚPD, ktorou je Ing. arch. Ján Burian (reg. č. 402).

            Územný plán obce Stráňavy - návrh je spracovaný na základe schváleného Zadania pre ÚPN O Stráňavy.

Obec Stráňavy, ako príslušný orgán územného plánovania v súlade so Zákonom č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Zákonom č. 50/76 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zabezpečuje obstarávanie Územného plánu Obce Stráňavy (ďalej len ÚPN-O Stráňavy)

V súlade s ustanovením §22, ods.1) stavebného zákona predkladá Obec Stráňavy Návrh ÚPN-O Stráňavy na verejné nahliadnutie a pripomienkovanie. Celý obsah Návrhu, vrátane textovej a záväznej časti je verejne prístupný  po dobu 30 dní od zverejnenia oznámenia.

V súlade s ustanovením § 22, ods. 1) stavebného zákona sú občania, fyzické a právnické osoby oprávnené podať písomné pripomienky k Návrhu ÚPN-O Stráňavy na adresu: Obec Stráňavy, Májová 336, 013 25 Stráňavy, alebo do elektronickej schránky obce Stráňavy s overeným elektronickým podpisom predkladateľa pripomienok, v lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia.

Na pripomienky podané po uplynutí stanovenej lehoty sa neprihliada. Rovnako sa nebude prihliadať ani na pripomienky doručené iným, ako vyššie určeným spôsobom doručenia.


Vytvorené: 7. 6. 2022
Posledná aktualizácia: 17. 6. 2022 13:54
Autor: Ing. Marián Duchoň