Navigácia

Obsah

Textový editor

Platné predpisy: Zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
                         stavebné odpady v znení neskorších predpisov 
                         VZN č.1/2017– Miestne dane a poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady za rok 2017, zoznam parciel, mapa. 

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktorých kategorizáciu určuje osobitný predpis. 
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje. 
Základom dane je počet prenocovaní. 
Platiteľ dane je prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia.  Ten je povinný vybratú daň odvádzať do 15 dní nasledujúceho mesiaca bez vyrubenia a súčasne predložiť hlásenie o počte prechodne ubytovaných fyzických osôb. 

Na stiahnutie: tlačivo – mesačné vyúčtovanie dane za ubytovanie (rtf) 

Platiteľ dane je povinný viesť a na požiadanie predložiť správcovi dane na daňovú kontrolu knihu ubytovaných hostí alebo ich evidenciu v elektronickej podobe a účtovné doklady spojené s odplatným ubytovaním. Formu evidencie daňovník oznámi a knihu ubytovaných hostí predloží na opečiatkovanie správcovi dane spolu s ohlásením daňovej povinnosti. 
Platiteľ dane je povinný písomne oznámiť obecnému úradu vznik alebo zánik daňovej povinnosti do 30 dní od vzniku alebo zániku daňovej povinnosti na predpísanom tlačive, ktoré je k dispozícii na obecnom úrade, alebo tu. 

Na stiahnutie: tlačivo – tu k stiahnutiu (rtf)

Vybavuje: Ing. Marián Duchoň 
               Referát daní a poplatkov 
               tel.: 041/5005675 
               e-mail: dane@stranavy.sk