Navigácia

Obsah

Prechodný pobyt

Prihlásenie

Platné predpisy: zákon č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR 

Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní; prechodný pobyt je tiež pobyt občana trvalo žijúceho v zahraničí, ktorý má na území Slovenskej republiky trvať viac ako 90 dní. 
Občan, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, pred vycestovaním ohlási túto skutočnosť ohlasovni v mieste trvalého pobytu; v ohlásení uvedie štát a miesto pobytu a predpokladanú dobu pobytu. 

Občania nemajú povinnosť sa z pobytu odhlasovať. 

Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť
- platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze; ak ide o dieťa do 15 rokov, predkladá jeho 
  zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa, 
- doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti (napr. byt), 
- písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo 
   všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti a nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme; toto potvrdenie sa 
    nevyžaduje, ak 
    -- ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka, 
    -- ide o prihlásenie nájomcu, ak má nájomnú zmluvu uzavretú s vlastníkom alebo so všetkými spoluvlastníkmi na 
        neurčitú dobu, 
    -- ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu, 
    -- vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti a nájomca, ak je budova alebo jej časť v nájme, potvrdia 
       svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred 
       zamestnancom ohlasovne. 

Poplatky: 
Za vydanie potvrdenia o trvalom pobyte na vlastnú žiadosť 5 €. Potvrdenie vydané na sociálne účely je oslobodené od poplatku. 

Zrušenie

Platný predpis:  zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR 

Občan, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia s cieľom trvalo žiť v zahraničí, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu ohlasovni, ktorá vedie údaje o jeho trvalom pobyte; v ohlásení uvedie štát a miesto pobytu, kam hodlá vycestovať, a deň začiatku pobytu v zahraničí, ktorý je zároveň dňom skončenia trvalého pobytu.

Občan, ktorý má pobyt v zahraničí a ktorý sa rozhodne počas tohto pobytu skončiť trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, môže ohlásiť jeho skončenie prostredníctvom zastupiteľského úradu Slovenskej republiky alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu v Slovenskej republike. Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky alebo splnomocnený zástupca doručí ohlasovni pobytu, ktorá vedie údaje o trvalom pobyte občana, odhlasovací lístok s osvedčeným podpisom občana, v ktorom sa uvedie štát a miesto súčasného pobytu v zahraničí. Dňom skončenia trvalého pobytu je deň doručenia uvedeného dokladu ohlasovni. 

 

Ohlasovňa pobytu (evidencia obyvateľov)

Vybavuje: 
Vybavuje : Ing. Stanislava Berzáková
e-mail: matrika@stranavy.sk   
tel.: 041/5005675

Vybavte online