Obsah

Trvalý pobyt

Prihlásenie sa na trvalý pobyt

Platné predpisy: zákon č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR 

Trvalým pobytom je pobyt v mieste stáleho bydliska občana, to je spravidla v mieste, kde má rodinu, rodičov, byt alebo zamestnanie na území SR. 
Trvalý pobyt môže mať občan v tom istom čase len jeden a v nehnuteľnosti, ktorá je označená súpisným, resp. súpisným a orientačným číslom podľa osobitných predpisov. 
Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v spoločnej domácnosti, môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny. 
Za občanov mladších ako 18 rokov a za občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony je povinný hlásiť trvalý pobyt ich zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Za ostatných občanov, ktorí pre svoj zdravotný stav nie sú schopní hlásiť trvalý pobyt bez mimoriadnych ťažkostí, môže túto povinnosť splniť nimi písomne splnomocnený zástupca.

Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť 
- platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze; ak ide o dieťa do 15 rokov, predkladá jeho  
   zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa, 
- platný cestovný doklad SR alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR, ak nemá občiansky preukaz alebo 
  potvrdenie o občianskom preukaze, 
- doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti (napr. byt), 
- písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo 
   všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti a nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme; toto potvrdenie sa  
   nevyžaduje, ak 
   -- ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka, 
   -- ide o prihlásenie nájomcu, ak má nájomnú zmluvu uzavretú s vlastníkom alebo so všetkými spoluvlastníkmi na 
       neurčitú dobu, 
   -- ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu, 
   -- vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti a nájomca, ak je budova alebo jej časť v nájme, potvrdia 
       svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred 
       zamestnancom ohlasovne.

Ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu podľa odseku 1 písm. d) až g) zákona č. 253/1998 Z.z., je miestom trvalého pobytu občana obec, na ktorej území bol občanovi trvalý pobyt zrušený. Túto skutočnosť je ohlasovňa povinná oznámiť občanovi vyvesením oznámenia na úradnej tabuli v obci pobytu po dobu 15 dní. V oznámení ohlasovňa uvedie aj meno, priezvisko a dátum narodenia občana.  

Poplatky: 
Za vydanie potvrdenia o trvalom pobyte na vlastnú žiadosť 5 €. Potvrdenie vydané na sociálne účely je oslobodené od poplatku.

Odhlásenie sa z trvalého pobytu

Sťahovanie v rámci Slovenska

Odhlasovať sa z pôvodnej adresy nemusíte, ak sa sťahujete v rámci územia Slovenska. Odhlásenie z trvalého pobytu za vás vyrieši príslušná ohlasovňa, v ktorej prihlasujete novú adresu. Ohlasovňa má povinnosť zaslať vyplnený odhlasovací lístok ohlasovni predchádzajúceho trvalého pobytu o skončení tohto pobytu.

Sťahovanie do zahraničia

Odhlasovať sa z trvalého pobytu musíte, ak sa rozhodnete vycestovať do zahraničia s cieľom žiť tam natrvalo. Môžete tak urobiť pred alebo po vycestovaním do zahraničia.

Občan musí pri trvalom odsťahovaní zo SR odovzdať svoj občiansky preukaz na oddelení dokladov alebo na zastupiteľskom úrade. Na ďalšie preukázanie totožnosti mu bude slúžiť cestovný pas. Prípade môže požiadať o vydanie občianskeho preukazu, v ktorom sa uvedie údaj o mieste jeho pobytu v zahraničí a skratka štátu. Pri jeho vybavovaní musí zároveň predložiť potvrdenie o evidovanom pobyte v zahraničí, napr. vodičský preukaz, pobytovú kartu a pod.

Odhlásenie z trvalého pobytu v prípade sťahovania sa do zahraničia môžete vybaviť osobne v ohlasovni pobytu alebo elektronickyv oboch prípadoch je potrebné vyplniť odhlasovací lístok.

 

Zrušenie trvalého pobytu

Ohlasovňa trvalý pobyt zruší na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo; návrh nemožno podať voči vlastníkovi alebo spoluvlastníkovi budovy alebo jej časti, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka alebo spoluvlastníka budovy alebo jej časti.

Táto skutočnosť sa oznámi občanovi vyvesením oznámenia na úradnej tabuli v obci pobytu po dobu 15 dní. V oznámení ohlasovňa uvedie aj meno, priezvisko a dátum narodenia občana.  Novým miestom trvalého pobytu občana je obec, na ktorej území mu bol trvalý pobyt zrušený. 

K návrhu na zrušenie trvalého pobytu žiadateľ predloží: 
- platný občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti 
- list vlastníctva budovy alebo jej časti vydaný katastrom nehnuteľnosti, nie starší ako 3 mesiace 
- právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva a o majetkovom vysporiadaní 
- dohodu o vysporiadaní bezpodielového vlastníctva manželov alebo právoplatné rozhodnutie súdu o vysporiadaní 
  bezpodielového vlastníctva manželov, ak bolo vydané 
- rozhodnutie súdu o nariadení predbežného opatrenia, ak bolo vydané 
- dohodu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva alebo právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení alebo 
  obmedzení užívacieho práva, ak bolo vydané. 

 

Ohlasovňa pobytu (evidencia obyvateľov) 

Vybavuje: 
Ing. Stanislava Berzáková
e-mail: matrika@stranavy.sk
tel.: 041/5005675

Vybavte online