Navigácia

Obsah

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Stráňavy za rok 2020

V zmysle zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vzorec pre výpočet komunálnych odpadov :

Do čitateľa sa môžu zahrnúť exaktné odpady z Prílohy č. 1, zákona o uložení odpadov na skládkach. Do menovateľa rovnice sa dáva hmotnosť komunálnych odpadov vzniknutých v obci za predchádzajúci kalendárny rok. 

m zložka 1 vytriedených komunálnych odpadov v obci za rok 2020 - separovaný odpad 147,70 t

m zložka 2 potvrdená zložka - zber šatstva 6,44 t 

m zložka 3 na základe evidenčného listu odpadu BRO -  0,22 t 

m zložka 4 potvrdená zložka - jedlý olej 0,16 t 

m zložka 5 potvrdená zložka - elektrozber 8,47 t 

m Ko - hmotnosť komunálnych odpadov vzniknutých v obci za rok 2020 - komunálny odpad a objemový odpad 539,49 t

Úroveň vytriedenia je 30,21 % 

Podľa prílohy č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z.

Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu na rok 2021 je 22,- €