Navigácia

Obsah

Ohlásenie drobnej stavby

podľa § 139b odst. 7 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a § 17 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného .zákona/. 

Drobné stavby majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to: 
• prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m (kôlne na náradie, záhradné domčeky, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva a pod.), 
• podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy, 
• oplotenie, 
• prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby.

V zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov sa od 1.10.2012 vyberá pri ohlásení drobnej stavby správny poplatok: 

- od fyzickej osoby  vo výške     10 €, 
- od právnickej osoby vo výške  30 €. 

 

Na stiahnutie: tlačivo ohlásenie drobnej stavby (70.03 kB)

Prílohy potrebné k ohlásniu drobnej stavby sú popísané v žiadosti.

 

Vybavuje:

Ing. Stanislava Berzáková
tel.: 041/5005675
e-mail: stranavy@stranavy.sk