Navigácia

Obsah

Úprava hrobového miesta

Obec prevádzkuje cintorín v Stráňavách pri kostole.

Vykonávať stavebné úpravy hrobových miest, osádzanie lavičiek, či zasahovať do jestvujúcej zelene je možné iba s písomným povolením prevádzkovateľa pohrebiska
Stromy a kry možno vysádzať na prenajatom hrobovom mieste len s predchádzajúcim písomným súhlasom obce, ktorá môže, ak uzná za vhodné, zeleň odstrániť.

Za úpravu hrobového miesta sa považuje: 
- vybudovanie alebo oprava obruby,
- osadenie alebo oprava pomníka 
- osadenie alebo oprava náhrobnej dosky
- vybudovanie alebo oprava urnovej schránky
- vybudovanie alebo oprava hrobky
- iné úpravy.
Horeuvedené úpravy sa môžu robiť len na základe písomnej žiadosti a následne až po doručení písomného súhlasu obce.

Za uvedenú činnosť sa poplatok nevyberá.

Na stiahnutie: tlačivo žiadosť o úpravu hrobového miesta (rtf) 

Vybavuje:
Ing. Stanislava Berzáková
tel.: 041/5005675
e-mail: stranavy@stranavy.sk