Navigácia

Obsah

V registri účtovných závierok nájdete :

  • Titulná strana
  • Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01
  • Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
  • Poznámky
  • Správa audítora

 

Link : https://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/28781