Obsah

VZN

2024

VZN č. 14/2024 obce Stráňavy o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 26x | 19.02.2024

VZN č. 2/2024 o poplatkoch vyberaných v obci Stráňavy Stiahnuté: 43x | 01.01.2024

VZN č. 22/2024 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky Stiahnuté: 12x | 16.04.2024

VZN č. 28/2024 - o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Stráňavy Stiahnuté: 34x | 01.01.2024

VZN č.1/2024 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Stráňavy Stiahnuté: 54x | 01.01.2024

2023

VZN č. 28/2023 - o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Stráňavy Stiahnuté: 110x | 15.12.2022

2022

VZN č. 2/2022 - o poplatkoch vyberaných v obci Stiahnuté: 195x | 15.02.2022

VZN č. 28/2022 - o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa a žiaka v materskej škole, v školskom klube detí pri základnej škole, na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni, ktoré sú súčasťou Základnej školy s materskou Stiahnuté: 221x | 06.07.2022

2021

VZN č. 1/2021 - ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2017 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 304x | 19.02.2021

VZN č. 2/2021 - o poplatkoch vyberaných v obci Stráňavy v roku 2021 Stiahnuté: 287x | 19.02.2021

2020

VZN č. 1/2020 - ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2017 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 332x | 15.01.2020

VZN č. 10/2020 - o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa a žiaka v materskej škole, v školskom klube detí pri základnej škole, na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorá sú súčasťou Základnej školy s materskou Stiahnuté: 309x | 06.07.2022

VZN č. 2/2020 - o poplatkoch vyberaných v obci Stráňavy v roku 2020 Stiahnuté: 337x | 17.12.2019

2019

VZN č. 1/2019 - ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2017 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 400x | 16.01.2019

VZN č. 10/2019 - o výške príspevku na stravu, režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorá je súčasťou Základnej školy s materskou školou Stráňavy Stiahnuté: 347x | 20.06.2019

VZN č. 2/2019 - ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2018 o poplatkoch vyberaných v obci Stráňavy v znení neskorších predpisov Stiahnuté: 397x | 16.01.2019

2018

VZN č. 2/2018 - o poplatkoch vyberaných obcou Stiahnuté: 986x | 06.07.2018

2017

VZN č. 1/2017 - o miestnych  daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Stiahnuté: 496x | 07.08.2017

VZN č. 27/2017 - o udržiavaní čistoty a poriadku na území obce Stráňavy Stiahnuté: 932x | 12.12.2017

VZN č. 7/2017 - o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby, o spôsobe a výške úhrady za opatrovateľskú službu Stiahnuté: 897x | 04.01.2017

Stránka