FAQ kanalizácia

Postup pripájania kanalizačnej prípojky

Vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody, je povinný pripojiť nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak v obci, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza, je zriadená a vlastník nehnuteľnosti nemá povolenie príslušného orgánu štátnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami.. /§ 23, odst. 2 zákona č. 442/2002 Z. z. – Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách/

Postup odberateľa pri budovaní kanalizačnej prípojky:

 1. Odberateľ – vlastník nehnuteľnosti alebo iná osoba poverená vlastníkom nehnuteľnosti si doručí na Obecný úrad v Stráňavách, vyplnené tlačivo "Ohlásenie drobnej stavby“. Tlačivá sú k dispozícii aj na obecnom úrade.
 2. Po prijatí kompletnej žiadosti vydá obec písomné stanovisko k ohláseniu drobnej stavby.
 3. Napojenie na verejnú kanalizáciu môže byť vykonané až po súhlasnom stanovisku obce, v ktorom budú uvedené podrobné podmienky napojenia a povinnosti žiadateľa a taktiež až po uvedení verejnej kanalizácie do prevádzky, t.j. po jej skolaudovaní. Náklady na vybudovanie prípojky znáša žiadateľ. Stavebné práce môže vykonať svojpomocne alebo prostredníctvom dodávateľskej firmy.

Zásady budovania a pripájania kanalizačnej prípojky:

 1. Pre každú pripájanú nehnuteľnosť sa zásadne zriaďuje jedna samostatná prípojka. Odkanalizovanie dvoch a viacerých nehnuteľností jednou spoločnou kanalizačnou prípojkou je možné len v odôvodnených prípadoch a to so súhlasom správcu verejnej kanalizácie /ďalej VK/.
 2. Producent môže do VK vypúšťať výlučne splaškovú odpadovú vodu v množstve podľa skutočnej spotreby.
 3. Producent nesmie do VK vypúšťať odpadovú vodu cez domovú čistiareň, septik alebo žumpu.

Zásady vypúšťania odpadových vôd

 1. Producent nesmie do VK vypúšťať vodu z povrchového odtoku (voda z atmosferických zrážok),drenážnu vodu, priesakovú vodu, alebo inú balastnú vodu, ktorá by narieďovala splaškovú odpadovú vodu a hydraulicky zaťažovala stokovú sieť.
 2. Do VK možno vypúšťať odpadové vody s mierou znečistenia, ktoré zodpovedá prevádzkovému poriadku VK. Pre producentov z domácností a nerozhodujúcich producentov platia všeobecné limity znečistenia charakteristická pre mestské (komunálne) odpadové vody (STN 75 6401).
 3. Producent odpadových vôd nesmie do VK vypustiť obzvlášť škodlivé látky a škodlivé látky uvedené v zoznamoch v prílohe č.1 k zákonu č.364/2004 Z.z. o vodách.
 4. Ak sa množstvo odpadových vôd vypúšťaných do VK nemeria a tvorí ich len voda odobratá z verejného vodovodu (ďalej VV), množstvo vypúšťaných odpadových vôd sa bude určovať podľa merania množstva dodanej pitnej vody z verejného vodovodu.
 5. Ak sa množstvo odpadových vôd vypúšťaných  do VK nemeria a tvorí ich voda odobratá z rôznych zdrojov vody (napr. aj vlastný zdroj vody), množstvo vypúšťaných odpadových vôd sa vypočíta podľa smerných čísel spotreby vody určenej podľa prílohy č.1 k Vyhláške MŽP SR č. 397/2003 Z.z. 

Odporúčame vlastníkom zabezpečiť si meranie spotreby pitnej vody (vodomerná šachta) tak z verejného vodovodu, ako aj z vlastného zdroja pitnej vody.

Technické podmienky pre zriadenie kanalizačnej prípojky:

 1. Najmenšia menovitá svetlosť potrubia kanalizačnej prípojky je DN 150. Kanalizačné prípojky väčšie ako DN 200 je potrebné doložiť hydrotechnickým výpočtom.
 2. Najmenší dovolený sklon kanalizačnej prípojky a DN 150 je 2%, DN 200 je 1%.
 3. Kanalizačná prípojka musí byť čo najkratšia, priama, v jednom sklone, z jedného druhu  materiálu a rovnakého profilu (svetlosti). V prípade nutnosti zmeny smeru alebo sklonu potrubia musí byť v každom bode zmeny vybudovaná kanalizačná šachta.
 4. Kanalizačné prípojky môžu byť z plastových materiálov ako PVC, PP a PE. Iný materiál je možné použiť len v súlade s platnými STN pri zabezpečení 100% vodotesnosti samostatných rúr a spojov.
 5. Na VK sa nehnuteľnosť môže pripojiť len ak technické parametre prípojky a technické podmienky, týkajúce sa miesta a spôsobu napojenia, vyhovujú pre bezpečné prevedenie vypúšťaných odpadových vôd z nehnuteľnosti za každých okolností a kanalizačná prípojka vyhovuje podmienkam vodotesnosti, mechanickej a chemickej odolnosti.
 6. Kanalizačné potrubie musí byť priamo napojené od nehnuteľnosti až do revíznej kanalizačnej šachty. Kanalizačná prípojka nesmie byť zrealizovaná tak, aby splašková voda pritekala do žumpy,  septiku alebo domovej čistiarne, kde sa bude akumulovať a následne odtekať do kanalizačnej prípojky. V prípade nutnosti trasovania prípojky miestom týchto zariadení je potrebné ich odstrániť, resp. zasypať.
 7. Do kanalizačnej prípojky sa nesmie prečerpávať obsah žúmp, septikov a domových čistiarní a vypúšťať látky chemického a biologického charakteru silnej koncentrácie.
 8. Vlastník nehnuteľnosti je povinný udržiavať časť prípojky, ktorú vybudoval na vlastné náklady a vykonávať na nej opravy a údržbu.
 9. Samotné napojenie prípojky na verejnú kanalizáciu (revíznu šachtu) musí byť odkontrolované vlastníkom kanalizácie, t.j. zástupcom obce.

STOČNÉ

Výška stočného je stanovená Všeobecne záväzným nariadením, ktoré schválilo uznesením Obecné zastupiteľstvo v Stráňavách

 1. výšku stočného pre všetkých producentov odpadovej vody ktorí vypúšťajú odpadové vody verejnou kanalizáciou vo vlastníctve obce Stráňavy na 30,- EUR/občan.

Množstvo vypúšťaných odpadových vôd, za ktoré sa stočné platí, sa určí nepriamo na základe nameranej spotreby pitnej vody. Ak producent odpadovej vody nemá zabezpečené meranie spotreby pitnej vody, určí sa spotreba pitnej vody paušálne na základe smerných čísel spotreby vody v súlade s Vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č. 397/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody.