FAQ - šsd

Štátny stavebný dohľad

podľa §89  až 102 v oddiele 9 druhej časti stavebného zákona je úlohou štátneho stavebného dohľadu (ŠSD) zabezpečiť ochranu:

 • verejných záujmov
 • práv a právom chránených záujmov právnických osôb a fyzických osôb.

ktoré vyplývajú

 • z uskutočňovania stavby alebo jej zmeny
 • z vlastností stavby pri jej užívaní
 • z odstránenia stavby
 • z terénnych úprav, prác a zariadení podľa stavebného zákona

orgány ŠSD sú zo zákona oprávnené zisťovať či

 1. sa stavba, stavebné úpravy alebo udržiavace práce vykonávajú podľa stavebného povolenia, alebo na základe ohlásenia - § 54 a §55
 2. sú splené podmienky na uskutočňovanie stavby - § 44
 3. sa na stavbe nachádza projekt stavby overený v stavebnom konaní a či sa vedie stavebný denník  - § 49d
 4. sa pri uskutočňovaní stavby, stavebných úprav alebo pri udržiavacích prácach dodržiavajú podmienky stavebného povolenia, všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy vzťahujúce sa na stavebné práce a stavebné výrobky - § 66, § 43g, §43f
 5. sa stavba užíva v dobrom stavebnom stave - § 86
 6. sa dodržiavajú podmienky povolenia alebo nariadenia odstránenia stavieb alebo nariadených  stavebných úprav udržiavacích prác - § 90, § 94, § 97, § 86, § 97
 7. sa terénne úpravy alebo ťažobné práce vykonávajú podľa povolenia - § 71
 8. sa odstraňovaním stavby neohrozujú susedné pozemky a stavby na nich - § 90

ŠSD vykonávajú poverení zamestnaci stavebného úradu - ktorým je obec - § 117

najmä zamestnaci

Stavebník je povinný umožniť vykonanie ŠSD - § 100

Orgán ŠSD je oprávnený

 • vstupovať na stavenisko a do stavby
 • vstupovať na cudzie pozemky - § 134
 • nazerať do dokumentácie
 • utvárať predpoklady pre výkon dohľadu

ŠSD je bezodkladne povinný ohlásiť stavebnému úrad závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť, životy, či zdravie osôb alebo môžu spôsobiť značné škody na majetku.