Navigácia

Obsah

Individuálna licencia na výherné hracie automaty

Platné predpisy: zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov 

Obec udeľuje individuálnu licenciu na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov umiestnených na jej území.Individuálna licencia sa vydáva na  jeden kalendárny rok pri výherných prístrojoch (§22) 

 Potrebné doklady  (§ 20): 
- žiadosť 
- výpis z obchodného registre nie starší ako tri mesiace 
- zoznam spoločníkov alebo akcionárov (obchodné meno, sídlo, IČO alebo meno, priezvisko, trvalé bydlisko a rodné č 
  číslo spoločníka alebo akcionára, výška vkladu spoločníka, počet a celková menovitá hodnota akcií, ktoré vlastní 
   akcionár, údaje o hlasovacích právach akcionára alebo spoločníka) 
- informácia o hlasovacích právach akcionára alebo spoločníka 
- meno, priezvisko, rodné číslo odborne spôsobilej osoby, ktorá bude zodpovedná za prevádzkovanie výherných 
   prístrojov, odbornú spôsobilosť žiadateľ preukáže priložením odborného životopisu, vrátane čestných vyhlásení o 
   tom, že údaje sú pravdivé, podpisy musia byť úradne overené 
- doklady preukazujúce bezúhonnosť – výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace 
- mená, priezviská, rodné čísla členov predstavenstva, dozornej rady, ak je zriadená, osôb zodpovedných za vnútornú 
   kontrolu 
- stanovy spoločnosti 
- návrh organizačnej štruktúry žiadateľa 
- návrh obchodno-finančného plánu 
- písomné vyhlásenie spoločníkov, že na ich majetok nebol vyhlásený konkurz – čestné vyhlásenie s úradne overeným 
  podpisom 
- splatenie základného imania a finančnej zábezpeky v celkovej výške priložením výpisov z účtu v banke 
- potvrdenie, že finančná zábezpeka je vinkulovaná 
- čestné vyhlásenie s úradne overeným podpisom o pôvode základného imania a finančných prostriedkov 
   predstavujúcich finančnú zábezpeku 
- doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 1493,50 € za jeden výherný prístroj 
- materiálno technické zabezpečenie prevádzkovania výherných hracích prístrojov (VHP) - servis, údržba, výbery 
- počet zamestnancov a počet subjektov, s ktorými bude žiadateľ spolupracovať pri prevádzkovaní VHP – čestné 
   vyhlásenie s úradne overeným podpisom 
- vyhlásenie žiadateľa o opatrení, aby sa osoby mladšie ako 18 rokov nemohli zúčastniť hazardnej hry – čestné 
   vyhlásenie s úradne overeným podpisom 
- potvrdenie miestne príslušného daňového úradu, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky u správcu daní 
- doklady o odbornom posúdení zariadení a systémov – osvedčenia od poverenej skúšobne 
- protokol o výhernom pomere VHP, ktorého kontrolu správnosti je prevádzkovateľ VHP povinný zabezpečiť najmenej 
  raz za 12 mesiacov 
- herný plán a pravidlá hry 

Správny poplatok: 1493,50 € na 1 automat / na 1 rok (podľa zákona č. 171/2005 o hazardných hrách v znení neskorších predpisov) 

Lehota na vybavenie: do 15 pracovných dní odo dňa predloženia úplnej žiadosti o udelenie individuálnej licencie 

Vybavuje:
Marta Reitšpísová 
tel.: 041/5005675 
e-mai: stranavy@stranavy.sk