Spojme sa rýchlo a moderne

Spojme sa rýchlo a moderne

Spojme sa rýchlo a moderne

OPERAČNÝ PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA - ČESKÁ REPUBLIKA 2007 - 2013

Názov projektu: Česko - Slovensko, spojme sa rýchlo a moderne!

Vedúci partner: Obec Stráňavy

Prioritná os: 2. Rozvoj dostupnosti cezhraničného územia a životného prostredia

Oblasť podpory: 1.3 Zlepšenie informačnej a komunikačnej dostupnosti prihraničia

ITMS: 22420320026

Celkové oprávnené náklady projektu (EUR): 181 672,00

Požadovaná výška FP z ERDF (EUR): 154 421,20

Z celkového - Financovanie v obci Stráňavy

ERDF

Štátny rozpočet

vlastné prostriedky obce

Spolu

114377,70

13 456,20

6 728,10

134 562,-

Viac niformácií nájdete aj tu: http:www.eubezhranic.eu

Záznam z konferencie 21.5.2015

Opis projektu

Hlavnou víziou predloženého projektu je vybudovať kvalitné interaktívne spojenie medzi obcou Stráňavy a mestom Budišov nad Budišovkou prostredníctvom zvýšenia informačnej gramotnosti obyvateľov a zavedenia najmodernejších informačno-komunikačných technológií, ktoré ľahko a rýchlo spoja nielen samosprávy a ich predstaviteľov, ale aj žiakov, učiteľov základných škôl a obyvateľov partnerskej obce a mesta. Vzhľadom na cezhraničnú polohu a bohatý potenciál obce Stráňavy a mesta Budišov nad Budišovkou v mnohých oblastiach je dôležité tento potenciál rozvíjať. Jedným zo spôsobom rozvoja je aj vzájomná regionálna a cezhraničná interakcia, spoločné nápady a výmeny skúsenosti. Pre zlepšenie a skvalitnenie spolupráce sa partneri podujali na predloženie projektovej žiadosti o finančný príspevok.

Aktivity

1. Obstaranie IKT technológie

Aktivita je spoločná pre oboch partnerov projektu.

Aktivita bude prebiehať po podpise zmlúv s dodávateľmi, ktorí budú vybraní na základe platného zákona o verejnom obstarávaní. V rámci tejto aktivity budú IKT technológie inštalované a uvedené do prevádzky.

Slovenský partner uvažuje nad obstaraním nasledovnej IKT technológie:

 • serverová časť IKT
 • aplikačná časť IKT pre spracovanie videí a prácu s kamerami, zriadenie WIFI - využitie v základnej škole (žiaci sa naučia používať, vytvárať spoločné videá a krátke filmy), využitie počas spoločenských podujatí v obci s účasťou ČR partnerov, využitie počas zastupiteľstiev a spoločných cezhraničných porád, vysielanie nahraných videí v obecnej televízií, sprevádzkované free WIFI zón v obci s dostupným internetom 
 • kamerový systém - ochrana ľudí a majetku v obci, monitorovanie aktuálneho počasia, návštevnosti obecného kúpaliska, spoločenských podujatí, aktuálne informácie budú vysielané v obecnej televízií
 • videokonferečný systém a interaktívny systém - bude spájať zástupcov obce a partnerského mesta (konferencie, zastupiteľstvá, porady, výmeny skúsenosti a pod.), žiakov a učiteľov ZŠ pri spoločných aktivitách (interaktívne vyučovanie a pod.)
 • audio a video- technika pre nahrávanie v škole, obci (využitie v základnej škole - žiaci sa naučia používať, vytvárať spoločné videá a krátke filmy, využitie počas spoločenských podujatí v obci s účasťou ČR partnerov, využitie počas zastupiteľstiev a spoločných cezhraničných porád)
 • siete - zapojenie všetkých systémov
 • info kiosk, digitalizácia dát, spoločný portál - informácie pre občanov (cestovný poriadok, nariadenia obce, všeobecné záväzné nariadenia, kalendár podujatí v obci, informácie o aktualitách v obci a dianie v obci) informácie pre turistov o obci Stráňavy a meste Budišov nad Budišovkou (turistické mapy, turistické atraktivity, tipy na výlety, informácie o spoločných akciách partnerských subjektov a pod.)

Český partner uvažuje v projekte nad obstaraním nasledovnej technológie:

 • kamerový systém - monitorovanie mesta, ochrana obyvateľov a majektu
 • wifi hot spoty - zriadenie verejných zón s voľne prísputným internetom pre všetkých
 • interaktívny systém - zavedenie modernej IKT do fungovania samosprávy/školy 
 • videokonferenčný systém - bude spájať zástupcov mesta a partnerskej obce, žiakov a učiteľov ZŠ pri spoločných aktivitách (interaktívne vyučovanie a pod.)

2. Zvyšovanie informačnej gramotnosti a informatizácie spoločnosti

Aktivita je spoločná pre oboch partnerov projektu.

Aktivita zabezpečí implementovanie modernej IKT technológie do fungovania obce, školského vyučovania a života obyvateľov i turistov partnerských subjektov. Aktivita je rozdelená na 3 obsahové podaktivity:

1. Digitálny svet detí

Predstavuje nový spôsob, ako sa deti môžu naučiť pracovať s moderným IKT. S video-audio nahrávacou technikou sa naučia nahrávať videá, strihať a upravovať, vytvárať krátke filmy a tieto znalosti využiť pri rôznych školských podujatiach. Skúsenosti z natáčania a výsledné diela vedia potom prezentovať svojím českým spolužiakom pomocou videokonferenčného systému. Okrem práce s videami budú deti implementovať vo vyučovacom procese aj prácu s interaktívnou tabuľou a takisto tieto skúsenosti potom zdieľať s českými spolužiakmi a naopak. 

Prostredníctvom videokonferenčného systému sa budú môcť predstavitelia škôl on-line stretnúť, vymeniť si skúsenosti a nápady na rozvoj interaktívneho a zážitkového vyučovania a ich možností implementácie do vzdelávacích osnov.

2. E-občania

Podaktivita je zameraná na 3 skupiny- samosprávu, občanov a turistov. Výrazný posun v riadení samosprávy bude zabezpečený prostredníctvom modernizácie vybavenia IKT na obecnom úrade, ale i v obci samotnej a u českého patrnera (free wifi zóny). Obec/mesto zabezpečí kamerovým systémom dohľad nad svojím majetkom (kultúrne pamiatky), majetkom obyvateľov a ochranu samotných občanov. Kamerový systém bude svoje videá on-line premietať na spoločný portál partnerov a do obce televízie v obci Stráňavy. Spoločný portál bude poskytovať informácie o projekte o partnerských subjektoch, o atraktivitách v obci/meste a okolí, o počasí v partnerskej obci a meste, o aktuálnom dianí v oblasti kultúry, samosprávy, o povinnostiach občanov a pod. Video-audio systém bude slúžiť na dokumentovanie spoločenských udalostí, obecného zastupiteľstva, diania v škole. Tieto udalosti budú vysielané v obecnej televízií pre všetkých občanov obce Stráňavy. Záznamy nahraných udalostí budú dostupné aj na spoločnosm portáli. Dôležitou súčasťou projektu je obstaranie infokiosku, ktorý bude umiestnený pri obecnom kúpalisku v Stráňavách, bude poskytovať informácie o obci a meste Budišov, mapy, informácie o zastupiteľstvách, nariadenia obce a mesta, turistické informácie, informácie o podujatiach u hlavného partnera na Slovensku a cezhraničného partnera v Českej republike.

3. Konferencie

Podaktivita bude predstavovať organizáciu dvoch konferencií. Úvodná konferencia sa uskutoční v obci Stráňavy, kde bude zástupcom partnerského mesta, zástupcom príslušných krajov a okolitých miest a obcí predstavený pilotný projekt informatizácie spoločnosti v obci Stráňavy a v meste Budišov nad Budišovkou. Projekt okrem spomínaného cieľa informatizácie má priniesť a vybudovať základ pre pokračovanie v sieťovaní a spolupráce záchranných zložiek do budúcna.

Záverečná konferencia sa bude konať už prostredníctvom obstaraného videokonferenčného systému a interaktívneho prezentačného systému. Pozvaní hostia na každej strane (slovenskej aj českej) z okolitých samospráv budú mať možnosť vidieť ako funguje moderný interaktívny a konferenčný systém v praxi. Stretnutie bude prestavovať dôležitý krok pre šírenie dobrej praxe a ďalšej informatizácie spoločnosti v cezhraničnom regióne.

Dátum vloženia: 29. 4. 2024 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 29. 4. 2024 13:42
Autor: Správca Webu