Obsah

VZN

2015

VZN č. 25/2015 - o dočasnom obmedzení a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd Stiahnuté: 693x | 25.03.2015

VZN č. 26/2015 - ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 25/2015 o dočasnom obmedzení a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd Stiahnuté: 679x | 25.03.2015

VZN č. 26/2015 - ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 25/2015 o dočasnom obmedzení a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd Stiahnuté: 309x | 25.03.2015

2014

VZN č. 1/2014 - o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Stiahnuté: 315x | 15.01.2014

VZN č. 24/2014 - o zaväzných častiach Zmeny a doplnku č. 1 územného plánu sídelneho útvaru (ZaD 6. 1 ÚPN-SU) Stráňavy. Stiahnuté: 971x | 04.06.2014

VZN č. 9/2014 - o verejnom obstarívaní Stiahnuté: 275x | 08.09.2014

2013

Smernica č. 9/2013 - Záväzná smernica Obce Stráňavy o jednotnom postupe vykonávania verejného obstarávania v podmienkach obecného úradu pri zadávaní zákaziek Stiahnuté: 276x | 22.05.2014

VZN č. 1/2013 - o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Stiahnuté: 307x | 19.12.2012

VZN č. 10/2013 - o výške príspevku na stravu, režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorá je súčasťou Základnej školy s materskou školou Stráňavy Stiahnuté: 386x | 01.03.2017

VZN č. 2/2013 - o poplatkoch vyberaných v obci Stráňavy v roku 2013 Stiahnuté: 408x | 19.12.2012

VZN č. 6/2013 - o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území obce zakázané alebo obmedzené Stiahnuté: 759x | 22.03.2011

VZN č. 8/2013 - o prevádzkovom poriadku verejného pohrebiska v obci Stráňavy Stiahnuté: 691x | 19.12.2012

VZN č. 9/2013 - Záväzná smernica Obce Stráňavy o jednotnom postupe vykonávania verejného obstarávania v podmienkach obecného úradu pri zadávaní zákaziek Stiahnuté: 1,001x | 22.05.2014

2012

VZN č. 1/2012 - o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Stiahnuté: 383x | 01.01.2012

VZN č. 11/2012 - o o symboloch obce a ich používaní Stiahnuté: 888x | 28.11.2011

VZN č. 11/2012 - o symboloch obce a ich používaní Stiahnuté: 288x | 28.11.2011

VZN č. 12/2012 - o umiesťňovaní volebných plagátov Stiahnuté: 632x | 28.11.2011

VZN č. 12/2012 - o umiesťňovaní volebných plagátov Stiahnuté: 287x | 28.11.2011

VZN č. 14/2012 - o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce Stiahnuté: 609x | 28.11.2011

VZN č. 14/2012 - o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce Stiahnuté: 293x | 28.11.2011

Stránka