Obsah

VZN

2012

VZN č. 15/2012 - o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach Stiahnuté: 618x | 28.11.2011

VZN č. 15/2012 - o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach Stiahnuté: 304x | 28.11.2011

VZN č. 16/2012 - o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb Stiahnuté: 613x | 28.11.2011

VZN č. 18/2012 - o číslovaní stavieb a označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev Stiahnuté: 705x | 28.11.2011

VZN č. 19/2012 - o vykonaní miestneho referenda Stiahnuté: 631x | 28.11.2012

VZN č. 2/2012 - o poplatkoch vyberaných v obci Stráňavy v roku 2012 Stiahnuté: 407x | 02.10.2012

VZN č. 20/2012 - ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2012 o poplatkoch vyberaných v obci Stráňavy v roku 2012 Stiahnuté: 354x | 19.04.2012

VZN č. 21/2012 - o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia a výške úhrad za sociálne služby Stiahnuté: 731x | 18.06.2012

VZN č. 7/2012 - o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby, o spôsobe a výške úhrady za opatrovateľskú službu Stiahnuté: 320x | 04.03.2014

2011

VZN č. 1/2011 - o miestnych  daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Stiahnuté: 435x | 14.12.2010

VZN č. 10/2011 - o o výške príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorá je súčasťou Základnej školy s materskou školou Stráňavy Stiahnuté: 455x | 23.10.2013

VZN č. 2/2011 - o poplatkoch vyberaných v obci Stráňavy v roku 2011 Stiahnuté: 484x | 14.12.2010

VZN č. 7/2011 - o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby, o spôsobe a výške úhrady za opatrovateľskú službu Stiahnuté: 452x | 10.01.2012

VZN č. 8/2011 - o prevádzkovom poriadku verejného pohrebiska v obci Stráňavy Stiahnuté: 573x | 28.11.2011

2010

VZN č. 1/2010 - o miestnych  daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Stiahnuté: 542x | 18.12.2009

VZN č. 17/2010 - o verejnom poriadku Stiahnuté: 374x | 13.12.2010

VZN č. 17/2010 - o verejnom poriadku v obci Stráňavy Stiahnuté: 726x | 13.12.2010

VZN č. 2/2010 - o poplatkoch vyberaných v obci Stráňavy v roku 2010 Stiahnuté: 454x | 18.12.2009

VZN č. 9/2010 - o verejnom obstarávaní Stiahnuté: 448x | 12.12.2011

2009

VZN č. 1/2009 - o miestnych  daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Stiahnuté: 468x | 09.03.2009

Stránka