VZN obce


Všeobecné záväzné nariadenia platné na rok 2017

1/2017

o miestnych  daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce

2/2018

o poplatkoch vyberaných v obci Stráňavy v roku

3/2009

o chove, vodení a držaní psov na území obce

4/2009

o chove hospodárskych, spoločenských, divých a nebezpečných zvierat na území obce
- ZRUŠENÉ v roku 2015 na základe protestu prokurátora.

5/2016

o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Stráňavy

6/2013

o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území obce zakázané alebo obmedzené

7/2017

o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby, o spôsobe a výške úhrady za opatrovateľskú službu

8/2013

o prevádzkovom poriadku verejného pohrebiska v obci Stráňavy

9/2013

Záväzná smernica Obce Stráňavy o jednotnom postupe vykonávania verejného obstarávania v podmienkach obecného úradu pri zadávaní zákaziek

10/2013

o výške príspevku na stravu, režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorá je súčasťou Základnej školy s materskou školou Stráňavy

11/2012

o symboloch obce a ich používaní

12/2012

o umiesťňovaní volebných plagátov

14/2012

o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce

15/2012

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

16/2012

o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

17/2010

o verejnom poriadku

18/2012 o číslovaní stavieb a označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev
19/2012 o vykonaní miestneho referenda
21/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia a výške úhrad za sociálne služby
22/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
23/2016 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území obce Stráňavy na kalendárny rok 2016
24/2014 o zaväzných častiach Zmeny a doplnku č. 1 územného plánu sídelneho útvaru (ZaD 6. 1 ÚPN-SU) Stráňavy.
25/2015 o dočasnom obmedzení a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
26/2015 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
č. 25/2015 o dočasnom obmedzení a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
27/2017 o udržiavaní čistoty a poriadku na území obce Stráňavy

 Archív VZN

 
Verzia webovej stránky podľa štandardov prístupnosti
© Obec Stráňavy 2014          Created: Martin Kostra           Powered: Web site powered by phpRS           Vyhlásenie o prístupnosti a kontakty           Mapa webu