Navigácia

Obsah

Daň z nehnuteľností

Platné predpisy: Zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
                         stavebné odpady v znení neskorších predpisov 
                         VZN č. 1/2017– Miestne dane a poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady za rok 2017, zoznam parciel, mapa. 

Podať daňové priznanie obci Stráňavy k dani z nehnuteľností v aktuálnom roku majú povinnosť :
vlastníci nehnuteľností – domov, bytov, pozemkov (ako sú stavebné pozemky, záhrady, dvory), ktorým v priebehu 
   predchádzajúceho roka nastala zmena (predaj, prevod a prechod nehnuteľností, dedenie, darovanie, nadstavby a 
   prístavby rodinných domov) už v podaných daňových priznaniach, 
noví vlastníci nehnuteľností, ktorí sa v predchádzajúcom roku stali vlastníkmi vyššie uvedených nehnuteľností. 
   Rozhodujúci termín pre vznik daňove povinnosti je vklad do katastra nehnuteľností je do 31.12. predchádzajúceho 
   roka, 
-  vlastníci rodinných domov, ktorým končí 15–ročné oslobodenie novostavieb, 
v prípade vydaných stavebných povolení v predchádzajúcom roku aj zmena pozemkov na stavebné pozemky, 
   kolaudácie domov, stavieb a budov, zmena účelu používania, napr. časť rodinného domu sa začala používať na 
   podnikateľské účely a pod.. 

PRIZNANIE K DANI ZO STAVIEB 
Smerodajný je údaj v katastri nehnuteľností. Na zaradenie stavieb do predmetu dane je rozhodujúci účel jej využitia k 1.1. zdaňovacieho obdobia 
- zastavaná plocha stavby (skutočná dĺžka stavby x šírka stavby), 
- počet nadzemných a podzemných podlaží, 
- ak stavba slúži na viacero účelov – napr. na bývanie a podnikateľskú činnosť, je potrebné rozčleniť podlahové plochy 
  podľa tohto účelu používania, napr. stavba na bývanie, kancelárske priestory, 
- u stavieb, ktoré vlastník prenajal, je daňovníkom vlastník stavby. 

PRIZNANIE K DANI Z POZEMKOV 
Smerodajný je údaj v katastri nehnuteľností 
- výmera pozemku v m2, druh podľa evidencie v katastri nehnuteľností, 
- u prenajatých pozemkov je daňovníkom vlastník pozemku a nájomca pozemkov je daňovníkom iba vtedy, ak nájomný 
  vzťah trvá najmenej päť rokov a nájomca je zapísaný v katastri nehnuteľností- daňovník preukáže tieto skutočnosti 
  doložením listu vlastníctva. 

PRIZNANIE K DANI Z BYTOV 
Smerodajný je údaj v katastri nehnuteľností 
- výmera podlahovej plochy bytu vrátane pivnice, 
- byt alebo časť bytu, ktorý sa využíva k 1.1. zdaňovacieho obdobia na iný účel ako bývanie sa považuje za nebytový   
  priestor. 

SADZBY DANE 
Obec Stráňavy má prijaté pre rok 2018 platné VZN č.1/2017

TLAČIVÁ 
Daňové priznanie sa podáva na tlačivách Ministerstva financií SR. Tlačivá sú dva druhy – pre fyzické osoby a pre právnické osoby. Košieľka je jedna, prílohy sa líšia podľa toho, čo sa priznáva – daň zo stavieb, daň z bytov, daň z pozemkov, daň zo stavieb pre osobitné účely, t.j. rodinné domy, v ktorých sa aj podniká alebo polyfunkčné objekty. 
PRÍLOHY k daňovému priznaniu: 
- fotokópia listu vlastníctva, pri nehnuteľnosti nadobudnutej v priebehu predchádzajúceho roka je potrebné doložiť 
  fotokópiu napr. kúpnej zmluvy, darovacej zmluvy, notárskej zápisnice s vyznačením rozhodnutia o povolení vkladu
 do katastra, uznesenie o dedičstve s vyznačením právoplatnosti a pod. 

Výška dane sa daňovníkovi oznámi rozhodnutím, ktoré sa mu doručí do vlastných rúk. 

Daňové priznanie sú občania povinní doručiť na obecný úrad Stráňavy – referát daní a poplatkov - v termíne od 1.1. do 31.1. príslušného, aktuálneho roka
Vybavuje: Ing. Marián Duchoň
                telefón: 041/5005675 
                e-mail: dane@stranavy.sk
Podanie daňového priznania je nespoplatnené.