Obecný úrad

Starosta obce

Branislav Štrba
tel.č.: 0905 823 042
e-mail: starosta@stranavy.sk

Oddelenie Sociálnych služieb, dotácií, príspevkov, pokladničných platieb, súčinnosti s políciou a exekútormi

Marta Reitšpísová
tel.č.: 041 / 500 56 74
e-mail: marta.reitspisova@stranavy.sk

Oddelenie stavebných vecí, vyjadrení, drobných stavieb, územného plánovania, číslovanie budov a matrika

Ing. Stanislava Berzáková
tel.č.: 041 / 500 56 75
e-mail: stanislava.berzakova@stranavy.sk

Oddelenie daní a poplatkov, tvorby Všeobecne záväzných nariadení, eurofondov, informačných systémov, IKT systémov

Ing. Marián Duchoň
tel.č.: 041 / 500 56 75
e-mail: marian.duchon1@stranavy.sk

Ekonomické a majetkové oddelenie, Personalistika a mzdy

Anna Jasenovcová
tel.č.: 041 / 500 56 74
e-mail: anna.jasenovcova@stranavy.sk