FAQ - UP - proces

Ako vyzerá proces spracovania zmien a doplnkov v územnom pláne obce?

Celý proces možno zjednodušene rozdeliť do 6 bodov:

1.   Zber požiadaviek na zmeny a doplnky

Požiadavky na zmenu alebo doplnenie územných plánov obec vyhodnocuje až po uplynutí dlhšieho obdobia - spravidla min. 1 rok - aby všetky požiadavky bolo možné vyhodnotiť vo vzájomných súvislostiach.

2.   Interný hodnotiaci proces požiadaviek

Každá z požiadaviek prejde interným hodnotiacim procesom, kde sa posudzuje vhodnosť navrhovaných zmien a doplnkov a taktiež ich dôsledky a dopady na rôzne oblasti života v území (napr. na technickú a dopravnú infraštruktúru).

V prípade potreby môže byť žiadateľ vyzvaný na doplnenie podkladov, v komplikovanejších prípadoch aj o vyhotovenie overovacej štúdie, ktorá preverí navrhované zmeny a doplnky v ich celej komplexnosti (dopravná, technická, sociálna aj zelená infraštruktúra).

3.   Schválenie balíka zmien a doplnkov

Zmeny a doplnky, ktoré budú vyhodnotené ako vhodné sa zaradia do balíka zmien a doplnkov. Vedenie obce alebo obecné zastupiteľstvo následne rozhodne o začatí procesu ich zapracovania do príslušného územného plánu..

4.   Obstaranie a spracovanie konceptu

V prípade, že sa balík schváli, začne sa verejné obstarávanie na spracovateľa a obstarávateľa územnoplánovacej dokumentácie.

Obstarávateľ zastrešuje administratívne procesy vyplývajúce zo stavebného zákona, tvorbu zadania ako aj proces pripomienkovania zmien a doplnkov územného plánu. Zadanie následne schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

Spracovateľ na základe zadania a príp. prieskumov a rozborov vypracuje koncept na základe zadania.

5.   Verejné prerokovanie a pripomienkovanie návrhu

Spracovaný koncept je predstavený verejnosti v rámci verejného prerokovania na ktorý nadväzuje proces jeho pripomienkovania.

V rámci pripomienkovania sú oslovené štátne inštitúcie, správcovia inžinierskych sietí a ďalšie dotknuté fyzické a právnické osoby. Pripomienkovať však môže každý občan, aj bez vzťahu k riešenému územiu. Všetky zozbierané pripomienky obstarávateľ následne vyhodnotí. Neakceptované pripomienky sa opätovne prerokujú s ich odosielateľmi. Spracovateľ na základe vyhodnotenia vypracuje návrh zmien a doplnkov územného plánu, resp. územného plánu.

Po ukončení týchto procesov Okresný úrad skontroluje proces prípravy územného plánu.

6.   Schválenie návrhu

Po úspešnom ukončení procesov zastrešených obstarávateľom a spracovateľom zmien a doplnkov, resp. územného plánu, je tento návrh predložený na schválenie obecnému zastupiteľstvu.

Ak obecné zastupiteľstvo predložený návrh územného plánu schváli, prebehne jeho formálna úprava, podpis zo strany starostu a jeho distribúcia na stavebné úrady. Následne, po uplynutí potrebných lehôt začína platnosť územného plánu, resp. jeho aktualizácie.

Proces od zverejnenia Oznámenia o zmenách a doplnkoch až po začiatok ich účinnosti trvá približne 1 rok.