Daň z nehnuteľností

Daň z nehnuteľností

Platné predpisy: 

 • Zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 
 • Zákon č.563/2009 Z. z. Zákon o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • VZN č. 1/2017– Miestne dane a poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady za rok 2017, 
 • zoznam parciel, mapa (ZBGIS katastra nehnuteľností). 

Podať daňové priznanie obci Stráňavy k dani z nehnuteľností v aktuálnom roku majú povinnosť:

 • vlastníci nehnuteľností – domov, bytov, pozemkov (ako sú stavebné pozemky, záhrady, dvory), ktorým v priebehu predchádzajúceho roka nastala zmena (predaj, prevod a prechod nehnuteľností, dedenie, darovanie, nadstavby a prístavby rodinných domov) už v podaných daňových priznaniach, 
 • noví vlastníci nehnuteľností, ktorí sa v predchádzajúcom roku stali vlastníkmi vyššie uvedených nehnuteľností. Rozhodujúci termín pre vznik daňovej povinnosti je vklad do katastra nehnuteľností do 31.12. predchádzajúceho roka, 
 • vlastníci rodinných domov, ktorým končí 15–ročné oslobodenie novostavieb, 
 • v prípade vydaných stavebných povolení v predchádzajúcom roku aj zmena pozemkov na stavebné pozemky, kolaudácie domov, stavieb a budov, zmena účelu používania, napr. časť rodinného domu sa začala používať na podnikateľské účely a pod.. 

PRIZNANIE K DANI ZO STAVIEB

Smerodajný je údaj v katastri nehnuteľností. Na zaradenie stavieb do predmetu dane je rozhodujúci účel jej využitia k 1.1. zdaňovacieho obdobia 
 • zastavaná plocha stavby (skutočná dĺžka stavby x šírka stavby), 
 • počet nadzemných a podzemných podlaží, 
 • ak stavba slúži na viacero účelov – napr. na bývanie a podnikateľskú činnosť, je potrebné rozčleniť podlahové plochy podľa tohto účelu používania, napr. stavba na bývanie, kancelárske priestory, 
 • u stavieb, ktoré vlastník prenajal, je daňovníkom vlastník stavby
PRIZNANIE K DANI Z POZEMKOV
Smerodajný je údaj v katastri nehnuteľností 
 • výmera pozemku v m2, druh podľa evidencie v katastri nehnuteľností, 
 • u prenajatých pozemkov je daňovníkom vlastník pozemku. Nájomca pozemkov je daňovníkom iba vtedy, ak nájomný vzťah trvá najmenej päť rokov a nájomca je zapísaný v katastri nehnuteľností - obec zistí tieto skutočnosti preskúmaním listu vlastníctva. 
PRIZNANIE K DANI Z BYTOV
Smerodajný je údaj v katastri nehnuteľností 
 • výmera podlahovej plochy bytu vrátane pivnice, 
 • byt alebo časť bytu, ktorý sa využíva k 1.1. zdaňovacieho obdobia na iný účel ako bývanie sa považuje za nebytový priestor. 
SADZBY DANE 
Obec Stráňavy má prijaté platné VZN č.1/2017 s dodatkami. 

TLAČIVÁ

Daňové priznanie sa podáva na tlačivách Ministerstva financií SR. Košieľka je jedna, prílohy sa líšia podľa toho, čo sa priznáva – daň zo stavieb, daň z bytov, daň z pozemkov, daň zo stavieb pre osobitné účely, t.j. rodinné domy, v ktorých sa aj podniká alebo polyfunkčné objekty. 

PRÍLOHY k daňovému priznaniu: 
 
 • fotokópia listu vlastníctva, resp namiesto listu vlastníctva poskytnúť pri priznávaní daní nasledovné údaje:
  • názov obce, v ktorej sa nehnuteľnosť nachádza

  • názov katastrálneho územia, v ktorom sa nehnuteľnosť nachádza,

  • identifikácia vlastníka alebo inej oprávnenej osoby

  • u fyzickej osoby: meno a priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu,
  • u právnickej osoby: názov, sídlo a IČO,
  • parcelné číslo pozemku registra „C“ alebo registra „E“/súpisné číslo stavby/prípadne číslo bytu

  • číslo listu vlastníctva. (zákon 177/2018 Z.z. a § 69 zákona 162/1995)

 • pri nehnuteľnosti nadobudnutej v priebehu predchádzajúceho roka je potrebné doložiť fotokópiu napr. kúpnej zmluvy, darovacej zmluvy, notárskej zápisnice s vyznačením rozhodnutia o povolení vkladu do katastra, uznesenie o dedičstve s vyznačením právoplatnosti a pod.
Výška dane sa daňovníkovi oznámi rozhodnutím, ktoré sa mu doručí do vlastných rúk. 

Daňové priznanie sú občania povinní doručiť na obecný úrad Stráňavy – referát daní a poplatkov - v termíne od 1.1. do 31.1. príslušného, aktuálneho roka.

Vybavuje: Ing. Marián Duchoň, telefón: 041/5005675, e-mail: dane@stranavy.sk

Podanie daňového priznania je nespoplatnené.