Daň z nevýherných hracích prístrojov

Daň z nevýherných hracích prístrojov

Platné predpisy:

  • Zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
  • VZN č.1/2024– o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce,

Nevýherné hracie prístroje sú:

  • elektronické prístroje na počítačové hry,
  • mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.

Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť preukázanú evidenciu.

Sadzba dane je v platnom VZN č.1/2024 o miestnych daniach a poplatku obce Stráňavy.

Lehoty:
Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote aj zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia. 

Tlačivá:
Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje 
fotokópia výpisu z registračnej pokladnice

Vybavuje: 
Referát daní a poplatkov 
Ing. Marián Duchoň
tel.: 041/5005675 
e-mail: dane@stranavy.sk