Daň za psa

Daň za psa

Daňová povinnosť vzniká majiteľovi psa prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník nadobudol psa.

Daňové priznanie treba podať do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. 

Daňovníkovi bude vydaná pre psa registračná zámka.

Výška poplatku 
Je uvedená v platnom VZN  č.1/2024 o miestnych daniach a poplatku obce Stráňavy.

Daňová povinnosť zaniká majiteľovi psa prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.

Zánik daňovej povinnosti (úhyn psa, krádež, utratenie, predaj a pod.) oznamuje daňovník najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti. Súčasne vráti pridelenú registračnú známku.

Správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.

Tlačivá
Pre priznanie, odhlásenie a oslobodenie dane za psa je potrebné vyplniť príslušné tlačivo pre priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje.

Vybavuje: 
Ing. Marián Duchoň
telefón: 041/5005675
e-mail: dane@stranavy.sk