Daň za ubytovanie

Textový editor

Platné predpisy: Zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov VZN č.1/2017– Miestne dane a poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady za rok 2017, zoznam parciel, mapa.

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktorých kategorizáciu určuje osobitný predpis.

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

Základom dane je počet prenocovaní.

Platiteľ dane je prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia.  Ten je povinný vybratú daň odvádzať do 15 dní nasledujúceho mesiaca bez vyrubenia a súčasne predložiť hlásenie o počte prechodne ubytovaných fyzických osôb.

Na stiahnutie: tlačivo – mesačné vyúčtovanie dane za ubytovanie (rtf)

Platiteľ dane je povinný viesť a na požiadanie predložiť správcovi dane na daňovú kontrolu knihu ubytovaných hostí alebo ich evidenciu v elektronickej podobe a účtovné doklady spojené s odplatným ubytovaním. Formu evidencie daňovník oznámi a knihu ubytovaných hostí predloží na opečiatkovanie správcovi dane spolu s ohlásením daňovej povinnosti.

Platiteľ dane je povinný písomne oznámiť obecnému úradu vznik alebo zánik daňovej povinnosti do 30 dní od vzniku alebo zániku daňovej povinnosti na predpísanom tlačive, ktoré je k dispozícii na obecnom úrade, alebo tu.

Na stiahnutie: tlačivo – tu k stiahnutiu (rtf)

Vybavuje: Ing. Marián Duchoň, Referát daní a poplatkov, tel.: 041/5005675, e-mail: dane@stranavy.sk