Poplatok za komunálny odpad

Poplatok za komunálny odpad

 Platné predpisy:

  • Zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
  • VZN č. 1/2024 – Miestne dane a poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.

Poplatok platí poplatník, ktorým je

  • fyzická osoba (FO), ktorá má v obci trvalý pobyt, alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha,
  • právnická osoba (PO), ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
  • podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania. 

Ohlasovacia povinnosť

Poplatník je povinný do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti (zaevidovania trvalého alebo prechodného pobytu, vznik vlastníctva k nehnuteľnosti alebo dňom užívania nehnuteľnosti) splniť oznamovaciu povinnosť. Oznamovaciu povinnosť vykoná písomným oznámením, alebo vyplnením formulára na obecnom úrade.

Oznamovaciu povinnosť môže plniť fyzická osoba priamo alebo prostredníctvom iného platiteľa poplatku.

Každý poplatník je povinný do 31. 01. príslušného kalendárneho roka ohlásiť zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a jeho výšku (napr. zmena počtu poplatníkov, adresy, priezviska, zmena platiteľa poplatku atď.)

Na stiahnutie: tlačivo Oznámenie k poplatku za komunálny odpad (rtf)

Sadzba poplatku: (§ 36 ods.2 VZN č.1/2024)

Obec stanovuje pri množstvovom zbere sadzbu poplatku 0,052 € za jeden liter alebo dmkomunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov.

Obec stanovuje sadzbu poplatku 0,109589041 EUR za osobu a kalendárny deň v prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje sadzba pre množstvový zber, čo predstavuje 40,-€ za osobu ročne.

Poplatok vyrubí obec platobným výmerom.

Poplatok sa platí na účet správcu dane ktorý je uvedený v rozhodnutí, alebo v pokladni obecného úradu Stráňavy v hotovosti. Pri platbe na účet správcu dane je potrebné uvádzať variabilný symbol, konštantný symbol a špecifický symbol určený v rozhodnutí.

Vrátenie poplatku: (§ 39 VZN č. 1/2024 o miestnych daniach a poplatku) 

Správca dane vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti.

Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú:

a) poplatníkovi sa vráti poplatok na základe oznámenia zániku poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia (napr.: zrušenie trvalého resp. prechodného pobytu v obci, zánik práva užívania nehnuteľnosti), nárok na vrátenie pomernej časti poplatku zaniká, ak poplatník v zákonnej lehote 30 dní zánik poplatkovej povinnosti neoznámi,
b) poplatník nesmie byť dlžníkom obce.

Zníženie poplatku: § 40 VZN č. 1/2024 o miestnych daniach a poplatku

Odpustenie poplatku: § 41 VZN č. 1/2024 o miestnych daniach a poplatku.

Na stiahnutieŽiadosť o odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (rtf).

Vybavuje: 
Ing. Marián Duchoň 
telefón: 041/5005675 
e-mail: dane@stranavy.sk