Zrušenie trvalého pobytu

Zrušenie trvalého pobytu

 Ohlasovňa (obecný úrad) môže zrušiť záznam o trvalom pobyte v prípadoch ak:

  1. Bolo prihlásenie vykonané na základe nepravdivých alebo nesprávne uvedených skutočností alebo na základe neplatného, falošného, vedome pozmeneného alebo cudzieho dokladu.
  2. Občan oprávnený užívať budovu alebo jej časť podal návrh na zrušenie pobytu na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva.
  3. Vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti podajú návrh voči občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo. Takýto návrh nie je možné podať voči vlastníkovi alebo spoluvlastníkovi budovy alebo jej časti, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka alebo spoluvlastníka budovy alebo jej časti.
  4. Budova zanikla.

V prípade, že ide o zrušenie pobytu podľa bodu 3, je potrebné okrem dokladov, akými sú platný občiansky preukaz (prípadne potvrdenie o občianskom preukaze, platný cestovný doklad SR alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky), doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti predložiť aj nasledujúce dokumenty:

  • právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva, ak bolo manželstvo rozvedené,
  • dohodu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo právoplatné rozhodnutie súdu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ak bolo vydané,
  • rozhodnutie súdu o nariadení predbežného opatrenia, ak bolo vydané,
  • dohodu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva alebo právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva, ak bolo vydané.

V prípade smrti občana alebo vyhlásenia za mŕtveho má obec, ktorá vedie matriku, povinnosť túto skutočnosť oznámiť príslušnej ohlasovni. Na základe tohto oznámenia ohlasovňa príslušný záznam o trvalom pobyte zruší.

Ak vám ohlasovňa zruší trvalý pobyt na základe prípadov spomínaných v bodoch 1 – 4, zostane vám miesto trvalého pobytu v obci, na ktorej území vám bol trvalý pobyt zrušený. O tejto skutočnosti sa dozviete z oznámenia na úradnej tabuli, ktorú vedie príslušná obec. Obec má povinnosť toto oznámenie vyvesiť na úradnej tabuli po obdobie 15 dní.

V prípade, že vám bol takýmto spôsobom trvalý pobyt zrušený a nemáte možnosť prihlásiť sa k trvalému pobytu podľa zákona (nie ste vlastníkom alebo spoluvlastníkom nehnuteľnosti, nemáte kde bývať a pod.), môžete sa prihlásiť na trvalý pobyt v mieste, kde sa zdržiavate, v príslušnej ohlasovni. Na prihlásenie potrebujete občiansky preukaz, prípadne náhradný doklad preukazujúci totožnosť.

Vašou adresou na účely doručovania písomností od orgánov verejnej moci, iných štátnych orgánov a na účely zápisu do zoznamu voličov bude adresa sídla obecného úradu obce, v ktorej ste sa prihlásili. V prípade, že vám bude na adresu obce doručená písomnosť, obec vás o tom upozorní vyvesením oznámenia na úradnej tabuli.