Pridelenie súpisného čísla

Pridelenie súpisného čísla

Obec určuje stavbám súpisné a orientačné číslo. Súpisné číslo sa určuje každej budove.

Platné predpisy: 
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (§ 2c) 
Vyhláška č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb.

Potrebné doklady: 
Pre novostavby a stavby postavené po 1.10.1976 k vydaniu listiny o určení súpisného čísla je potrebné predložiť: 
- žiadosť o určenie súpisného čísla 
- právoplatné kolaudačné rozhodnutie 
- list vlastníctva k pozemku. 
- zameranie adresného bodu
Na stiahnutie: tlačivo –žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla (rtf)

Pre stavby postavené pred 1.10.1976 k vydaniu oznámenia o určení súpisného čísla je potrebné predložiť 
- žiadosť o určenie súpisného čísla (viď. tlačivo na stiahnutie hore) 
- užívacie povolenie, kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu alebo iný doklad, ktorým môže stavebník preukázať vlastníctvo k 
   stavbe 
- kópiu katastrálnej mapy 
- čestné vyhlásenie overené notárskym úradom alebo matrikou – ak chýba akýkoľvek doklad k stavbe, žiadateľ 
  predloží čestné vyhlásenie, v ktorom musí byť uvedené, kto bol stavebníkom stavby, v ktorom roku bola stavba 
  postavená a účel, pre ktorý je čestné vyhlásenie vydané. 
Na stiahnutie: tlačivo – čestné vyhlásenie

Poplatok: bez poplatku

Lehota: do 30 dní

Vybavuje:
Ing. Stanislava Berzáková 
telefón: 041/5005675 
e-mail: stranavy@stranavy.sk

Vybavte online