Navigácia

Obsah

Povolenie na výrub drevín

Kedy nie je potrebné žiadať o súhlas na výrub

 •  Na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a krovité porasty s výmerou do 10 m2.
  Toto neplatí pre dreviny (stromy a kry) rastúce vo verejnej zeleni, alebo na cintorínoch. V prípade, že drevina je súčasťou verejnej zelene, alebo rastie na cintoríne, povolenie výrubu sa vyžaduje v každom prípade.
 •  Pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do 6 mesiacov odo dňa výrubu.
 •  Pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku


V týchto prípadoch stačí ohlasovacia povinnosť.

 • Ten, kto výrub uskutoční, je povinný obci Stráňavy zaslať oznámenie o vyrúbaní dreviny najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu (viď tlačivá oznámenie o výrube) na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak ide o strom rastúci v súkromnej záhrade alebo záhradkárskej osade.

 

 

Súhlas s výrubom drevín

Pri vydávaní súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny orgán ochrany prírody (obec) prihliada na:

 • druh a zdravotný stav dreviny
 • funkciu a význam dreviny pre životné prostredie
 • to, aby sa výrub dreviny uskutočnil najmä v období vegetačného pokoja (Obdobie vegetačného pokoja je určené od 1. októbra do 31. marca)

   
Žiadosť o výrub stromu je potrebné predložiť na dreviny s obvodom kmeňa nad 40 cm, meraných vo výške 130 cm nad zemou a krovité porasty s výmerou nad 10 m2.

K vybaveniu je potrebné:

 • doklad o uhradení správneho poplatku vo výške 10,00 €  (fyzická osoba), 100,00 € (právnická osoba)  v pokladni OcÚ 
 • kópiu katastrálnej mapy  resp.  iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne  so zakreslením stromov, o výrub ktorých sa žiada
 • výpis z listu vlastníctva
 • ak žiadateľ nie je vlastníkom, správcom, alebo nájomcom  pozemku, na ktorom drevina rastie, aj písomný  súhlas vlastníka, správcu prípadne nájomcu (ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy) pozemku, na ktorom drevina rastie 


Poplatok:
Správny poplatok 10 € fyzická osoba,100 € právnická alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie. Správny poplatok sa platí  pri podaní žiadosti.

Lehota na vybavenie:
30 dní      

Zákonná úprava:
Zákona  č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 

 

Žiadosť na stiahnutie : výrub drevín (pdf)

Vybavuje:
Ing. Stanislava Berzáková
Tel: 041/5005675
E-mail: stranavy@stranavy.sk