Navigácia

Obsah

Povolenie na výrub drevín

Pri vydávaní súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny orgán ochrany prírody (obec) prihliada na:

  • druh a zdravotný stav dreviny
  • funkciu a význam dreviny pre životné prostredie
  • to, aby sa výrub dreviny uskutočnil najmä v období vegetačného pokoja (Obdobie vegetačného pokoja je určené od 1. októbra do 31. marca)

   
Žiadosť o výrub stromu je potrebné predložiť na dreviny s obvodom kmeňa nad 40 cm, meraných vo výške 130 cm nad zemou a krovité porasty s výmerou nad 10 m2.

K vybaveniu je potrebné:

  • doklad o uhradení správneho poplatku vo výške 10,00 €  (fyzická osoba), 100,00 € (právnická osoba)  v pokladni OcÚ 
  • kópiu katastrálnej mapy  resp.  iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne  so zakreslením stromov, o výrub ktorých sa žiada
  • výpis z listu vlastníctva
  • ak žiadateľ nie je vlastníkom, správcom, alebo nájomcom  pozemku, na ktorom drevina rastie, aj písomný  súhlas vlastníka, správcu prípadne nájomcu (ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy) pozemku, na ktorom drevina rastie 


Poplatok:
Správny poplatok 10 € fyzická osoba,100 € právnická alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie. Správny poplatok sa platí  pri podaní žiadosti.

Lehota na vybavenie:
30 dní      

Zákonná úprava:
Zákona  č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 

 

Žiadosť na stiahnutie : výrub drevín (pdf)

Vybavuje:
Ing. Stanislava Berzáková
Tel: 041/5005675
E-mail: stranavy@stranavy.sk