Výrub stromov

Povolenie na výrub drevín

Kedy nie je potrebné žiadať o súhlas na výrub

 •  Na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a krovité porasty s výmerou do 10 m2.
  Toto neplatí pre dreviny (stromy a kry) rastúce vo verejnej zeleni, alebo na cintorínoch. V prípade, že drevina je súčasťou verejnej zelene, alebo rastie na cintoríne, povolenie výrubu sa vyžaduje v každom prípade.
 •  Pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do 6 mesiacov odo dňa výrubu.
 •  Pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku

V týchto prípadoch stačí ohlasovacia povinnosť.

 • Ten, kto výrub uskutoční, je povinný obci Stráňavy zaslať oznámenie o vyrúbaní dreviny najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu (viď tlačivá oznámenie o výrube) na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak ide o strom rastúci v súkromnej záhrade alebo záhradkárskej osade.
STROMY

I.
stupeň ochrany

II. - III.
stupeň   ochrany

IV.- V.
stupeň ochrany

Obvod kmeňa*
nad 40 cm

Obvod kmeňa*
nad 80 cm

bez ohľadu na obvod  kmeňa

bez ohľadu na obvod kmeňa

 

 

v záhradách a záhradkárskych osadách**

§ 47 ods. 4 písm. a)

§ 47 ods. 4 písm.c)

§  47 ods. 5

§ 15 ods. 1 písm.e)
§ 16 ods. 1 písm.a)

Stromy, ktoré sú súčasťou
verejnej zelene alebo cintorínov,           alebo na ornej pôde ako solitér, stromoradie, skupina stromov alebo  súčasť terasy alebo medze  bez ohľadu na obvod kmeňa.

 

 

 

 

§  47 ods. 5

Poznámka:

 * Obvod kmeňa stromu meraný vo výške 130 cm nad zemou

**To neplatí, ak stromy rastú na pozemkoch, ktoré sú územným plánom obce určené na zastavanie. 
    V takýchto prípadoch sa teda vyžaduje súhlas na výrub dreviny s obvodom kmeňa stromu nad 40 cm nad zemou.

KROVITÉ PORASTY

I.
stupeň ochrany

II. - III.
stupeň   ochrany

IV.- V.
stupeň ochrany


nad 10 m2

nad 20 m2

bez ohľadu na výmeru

bez ohľadu na výmeru

v zastavanom území obce

 

za hranicami 

zastavaného územia obce

§ 47 ods. 4 písm. a)

§ 47 ods. 4 písm.a)

§  47 ods. 5

§ 15 ods. 1 písm.e)
§ 16 ods. 1 písm.a)

Krovitý porast, ktorý je súčasťou   verejnej zelene alebo cintorínov   bez ohľadu na výmeru

 

 

 

 

§  47 ods. 5

Súhlas s výrubom drevín

Pri vydávaní súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny orgán ochrany prírody (obec) prihliada na:

 • druh a zdravotný stav dreviny
 • funkciu a význam dreviny pre životné prostredie
 • to, aby sa výrub dreviny uskutočnil najmä v období vegetačného pokoja (Obdobie vegetačného pokoja je určené od 1. októbra do konca februára §22 ods. 11 vyhlášky č. 170/2021)

(Vyhláška 170/2021 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov)

Žiadosťo výrub stromu je potrebné predložiť na dreviny s obvodom kmeňa nad 40 cm, meraných vo výške 130 cm nad zemou a krovité porasty s výmerou nad 10 m2.

K vybaveniu je potrebné:

 • doklad o uhradení správneho poplatku vo výške 10,00 €  (fyzická osoba), 100,00 € (právnická osoba)  v pokladni OcÚ
 • kópiu katastrálnej mapy  resp.  iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne  so zakreslením stromov, o výrub ktorých sa žiada
 • výpis z listu vlastníctva
 • ak žiadateľ nie je vlastníkom, správcom, alebo nájomcom  pozemku, na ktorom drevina rastie, aj písomný  súhlas vlastníka, správcu prípadne nájomcu (ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy) pozemku, na ktorom drevina rastie

Poplatok:
Správny poplatok 10 € fyzická osoba,100 € právnická alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie. Správny poplatok sa platí  pri podaní žiadosti.

Lehota na vybavenie:
30 dní      

Zákonná úprava:
Zákona  č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Žiadosť na stiahnutie : žiadosť na výrub drevín Typ: PDF dokument, Velkosť: 1.24 MB

Vybavuje:
Ing. Stanislava Berzáková
Tel: 041/5005675
E-mail: stranavy@stranavy.sk