Čestné prehlásenie o kompostovaní biologicky rozložiteľného odpadu