Poplatok za komunálny odpad 2024

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej „zákon"). Týmto zákonom sa ustanovujú miestne dane a miestne poplatky, ktoré môže ukladať mesto, obec alebo vyšší územný celok.

Výšku poplatku ustanovuje VZN 1/2024

§ 36 Sadzby poplatku

  1. Obec Stráňavy stanovuje pri množstvovom zbere sadzbu poplatku 0,052 EUR za jeden liter komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov.
  2. Obec Stráňavy stanovuje sadzbu poplatku 0.109589041 EUR za osobu a kalendárny deň v prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje sadzba pre množstvový zber, čo predstavuje 40,-€ za osobu ročne.