Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022

V zmysle zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vzorec pre výpočet komunálnych odpadov:

Do čitateľa sa môžu zahrnúť exaktné odpady z Prílohy č. 1, zákona o uložení odpadov na skládkach. Do menovateľa rovnice sa dáva hmotnosť komunálnych odpadov vzniknutých v obci za predchádzajúci kalendárny rok.

m zložka vytriedených komunálnych odpadov v obci za rok 2022 - 290 716 kg

m Ko - hmotnosť komunálnych odpadov vzniknutých v obci za rok 2022 - komunálny odpad a objemový odpad 613 616 kg

Úroveň vytriedenia je 47,38 %

Podľa prílohy č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z.

Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu na rok 2022 je 18,- €

Vznik komunálnych odpadov Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov (ÚVKO) a určenie poplatku za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku

Ročný výkaz ZP6-01