Navigácia

Obsah

Osvedčovanie

Platné predpisy: zákon č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodným úradmi a obcami. 

Potrebné doklady: 
- k overeniu fotokópií listín je potrebné predložiť originály listín a ich fotokópie, ktoré chce občan overiť 
- občiansky preukaz, alebo pas 

Poplatok: osvedčenie jedného podpisu 1,50 € 
                   osvedčenie jednej strany fotokópie listiny v slovenskom jazyku  1,50 € 
Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni obecného úradu. 

Lehota: na počkanie. 
V prípade overenia podpisu bezvládnych a chorých občanov je overenie potrebné vopred dohodnúť osobne alebo telefonicky. 

Vybavuje: Marta Reitšpísová
                   telefón: 041/5005675 
                   e-mail: stranavy@stranavy.sk