Navigácia

Obsah

Osvedčovanie

OSVEDČOVANIE PODPISOV

Občan, ktorému sa podpis osvedčuje, musí byť pri osvedčovaní prítomný. Podpis do osvedčovacej knihy vykoná občan pred zamestnankyňou vykonávajúcou osvedčenie, preto ho nemôže nik iný zastúpiť. Podpis na listinu vykoná občan pred zamestnankyňou vykonávajúcou osvedčenie alebo uzná podpis na listine za svoj.

Potrebujete

 • platný preukaz totožnosti – občiansky preukaz
 • listinu, na ktorej sa má podpis osvedčiť, v prípade, že sa jedná o viacstranový súbor listín, občan predkladá už listiny spojené šnúrou alebo listiny spojí pracovníčka.  

Lehota vybavenie

na počkanie

Poplatok

 • 2,00 € / každý podpis

Nevykonávame osvedčenie

 • podpisov na listinách, ktoré sa majú použiť v cudzine (osvedčuje notár)
 • podpisov osôb, ktorí nemôžu čítať a písať
 • podpisov na zmenkách a šekoch

 

OSVEDČENIE LISTINY

Osvedčovaním kópií listín Obecný úrad potvrdzuje, že sa kópia listiny zhoduje s originálom, preto je pri osvedčovaní potrebné predložiť originál listiny. Za originál listiny sa považuje aj osvedčená kópia. Pri osvedčovaní listín sa neosvedčuje obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine.

Potrebujete

 • platný preukaz totožnosti – občiansky preukaz
 • originál listiny a jej fotokópiu

Lehota na vybavenie

na počkanie, v prípade väčšieho množstva osvedčovaných listín podľa dohody s osvedčujúcou pracovníčkou

Poplatok

 • 2,00 € / každá začatá strana originálu

Nevykonávame osvedčenie

 • listín, ktoré sa majú použiť v cudzine (notár),
 • odpisu alebo kópie občianskeho preukazu, cestovného pasu, vojenského preukazu, služobného preukazu, technického alebo akýchkoľvek preukazov,
 • výpisov a odpisov zo súboru popisných informácií, z listov vlastníctva, z dokumentov katastra, geodézie, pozemkových, železničných kníh, z identifikácií parciel a pod.,
 • ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie, napr. mapy, geometrické plány a pod.,
 • listín, ktoré obsahujú reliéfnu pečať (osvedčuje notár),
 • odpis listiny alebo jej kópie, ktorá sa nezhoduje s predloženou listinou.

 

 

 

Poplatky sa platia v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch - príloha, I. ČASŤ VŠEOBECNÁ SPRÁVA - položka 2 c)

Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni obecného úradu. 

 

Vybavuje: Marta Reitšpísová
                   telefón: 041/5005675 
                   e-mail: stranavy@stranavy.sk