Odkázanosť na sociálnu službu

Odkázanosť na sociálnu službu

Podmienky prijatia občana do zariadenia sociálnych služieb upravuje zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon“). Podľa uvedeného zákona obec a vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje dostupnosť sociálnej služby pre fyzickú osobu, ktorá je odkázaná na sociálnu službu a má právo výberu sociálnej služby za podmienok ustanovených týmto zákonom.

Podľa zákona poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby alebo zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (v zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby, denného stacionára, opatrovateľskej služby v domácnosti) s finančnou podporou poskytovania tejto sociálnej služby z verejných prostriedkov za podmienok ustanovených týmto zákonom doručí Obecnému úradu Stráňavy, Májová 336, 013 25 Stráňavy písomnú žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby s vyjadrením lekára.

Bližšie informácie získate: 
Marta Reitšpísová
041 / 500 56 75 
stranavy@stranavy.sk

Na stiahnutie: Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (pdf)

VZN č.7/2017 o poskytovaní sociálnej služby, spôsobe a výške úhrady za sociálnu službu