Stavebné úpravy a udržiavacie práce

Stavebné úpravy a udržiavacie práce

Pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti sa doručí ohlásenie na obecný úrad Stráňavy. Toto ohlásenie je stavebník povinný uskutočniť písomne vopred.

Pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou sa doručí ohlásenie na obecný úrad Stráňavy.

Toto ohlásenie je stavebník povinný uskutočniť písomne vopred.

Stavebné úpravy/udržiavacie práce môže stavebník uskutočniť len na základe písomného vyjadrenia Obce Stráňavy, že nemá námietky proti ich realizácii. 

Potrebné doklady

1. Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe. V prípade podielového spoluvlastníctva k 
     nehnuteľnosti, je stavebník povinný priložiť písomné súhlasy všetkých spoluvlastníkov nehnuteľností uvedených v 
     liste vlastníctva, ak nie sú všetci stavebníkmi. 
2. Zjednodušená projektová dokumentácia v dvoch vyhotoveniach. 
3. Kópia z katastrálnej mapy.
4. Stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, ak ide o stavebnú úpravu na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou alebo ak ide o stavbu, ktorá sa nachádza v pamiatkovo chránenom území.
5. Stanovisko správcu bytového domu.

Poplatok: 10,- Eur 

Vybavuje:

Ing. Stanislava Berzáková
kontakt: 041/500 56 75
stranavy@stranavy.sk

Na stiahnutie: tlačivo – ohlásenie stavebných úprav/udržiavacích prác (rtf)