Studne

Zriadenie studne

V prípade zámeru vybudovať na svojom pozemku studňu využívanú za účelom získania pitnej alebo úžitkovej vody, z ktorej bude voda čerpaná iným spôsobom ako ručne, je potrebné požiadať o povolenie zriadiť takúto vodnú stavbu Obvodný úrad životného prostredia v Žiline (v prípade ak je žiadateľom právnická osoba) alebo obec Stráňavy (v prípade ak je žiadateľom fyzická osoba).

Prvý krok

Hydrogeologický prieskum
podľa § 63 ods. 3 písm. a) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)

Druhý krok

Žiadosť o vydanie povolenia (pdf) na uskutočnenie vodnej stavby a žiadosť na vydanie povolenia na odber podzemnej vody, podľa § 26 a § 21 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)

Prílohy:

  • doklady, ktorými stavebník preukazuje vlastnícke alebo iné práva k pozemku alebo k stavbe (kópia listu vlastníctva)
  • 2 x projektová dokumentácia vodnej stavby podľa STN 75 5115 vypracovaná oprávnenou osobou
  • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy
  • situačný nákres umiestnenia vodnej stavby (kópia katastrálnej mapy)
  • ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej 
  • osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby
  • doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti
  • doklad o uhradení správneho poplatku v pokladni OcÚ

Na základe vykonaného vodoprávneho konania, orgán štátnej vodnej správy s pôsobnosťou stavebného úradu (obec) podľa § 26 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách, vydá rozhodnutie o povolení vodnej stavby podľa § 26 ods.1 zákona. Súčasťou tohto rozhodnutia môže byť aj povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. b) bod 1 vodného zákona.

Tretí krok

návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (pdf)

Prílohy:

  • fotokópia stavebného povolenia
  • zoznam a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od dokumentácie overenej v stavebnom konaní