Úprava hrobového miesta

Úprava hrobového miesta

Obec prevádzkuje cintorín v Stráňavách pri kostole.

Vykonávať stavebné úpravy hrobových miest, osádzanie lavičiek, či zasahovať do jestvujúcej zelene je možné iba s písomným povolením prevádzkovateľa pohrebiska.

Stromy a kry možno vysádzať na prenajatom hrobovom mieste len s predchádzajúcim písomným súhlasom obce, ktorá môže, ak uzná za vhodné, zeleň odstrániť.

Za úpravu hrobového miesta sa považuje: 

  • vybudovanie alebo oprava obruby,
  • osadenie alebo oprava pomníka
  • osadenie alebo oprava náhrobnej dosky
  • vybudovanie alebo oprava urnovej schránky
  • vybudovanie alebo oprava hrobky
  • iné úpravy.

Horeuvedené úpravy sa môžu robiť len na základe písomnej žiadosti a následne až po doručení písomného súhlasu obce.

Za uvedenú činnosť sa poplatok nevyberá.

Na stiahnutie: tlačivo žiadosť o úpravu hrobového miesta (rtf) 

Vybavuje:
Ing. Stanislava Berzáková
tel.: 041/5005675
e-mail: stranavy@stranavy.sk