Povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie

Povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie

Pokiaľ pri stavebných prácach dôjde ku kríženiu miestnych komunikácií (ciest, chodníkov) – napríklad za účelom položenia vodovodu, plynovodu, kanalizácie, telekomunikačných sietí atď.. je potrebné požiadať príslušnú obec o povolenie  zvláštneho užívania miestnej komunikácie v zmysle § 8 zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a § 11 vyhlášky 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).

Súčasťou žiadosti je aj písomný záväzok

Na stiahnutiezvláštne užívanie komunikácie - žiadosť (rtf), písomný záväzok (rtf)

Poplatok: podľa VZN č. 2/2017
Vybavuje: Ing. Stanislava Berzáková, tel. 041/5005675, e-mail: stranavy@stranavy.sk